Skip Navigation Links

Kontakte

Enti shtetëror për statistikë
rr. „Dame Gruev“ nr.4
tel: 02 3295 600
faks: 02 3111 336; 3136-197
 
Kabineti i drejtorit
tel/faks: 02 3295 666
faks: 02 3136-197

Porosi dhe paragim i publikimeve:
tel: 02 3295 850
faks: ++389 2 3111 336;
e-posta:
publikum@stat.gov.mk

Kërkesa për të dhëna:
tel: 02 3295 641; 02 3295 738;  02 3295 741
faks: 02 3111 336
 
Biblioteka:
tel: 02 3295 838;  
tel:02 3295 638
e-posta
biblioteka@stat.gov.mk

Marrëdhënie me publikun:
Jasmina Gjorgjieva 
tel:075/402 335;

Êîìóíèêàöè¼à ñî ëèöà ñî ïîñåáíè ïîòðåáè:
Áî¼à Áëàæåâñêà 
òåë: 02 3295 738

Kontakt me Njësitë Rajonale

Shkup
Parku i qytetit, baraka nr..8
(kuvendi i qytetit)
tel: 02 3130-810
e-posta:
vladimir.kalevski@stat.gov.mk
 
Ohër
„Dimitar Vllahov" pn (komuna e Ohrit)
tel:046-231-282
faks:046 231 242
e-posta:
stankos@stat.gov.mk

Veles
„ЈJNA" nr.1 (komuna e Velesit)
tel.043-212-041
faks: 043 212 051
e-posta:
dragan.stojanoski@stat.gov.mk
 
Shtip
„Vasil Gllavinov" pn (komuna e Shtipit)
tel.032-387-767
faks 032 389 767
e-posta:
dimitarr@stat.gov.mk
 
Manastir
„29 Nëntori" nr.12
tel.047-202-845
faks 047 202 846
e-posta:
ljupcol@stat.gov.mk
 
Kumanovë
„11 Tetori" nr.11 (komuna e Kumanovës)
tel:031 438 102
faks: 031 438 105
e-posta:
daniela.petrovska@stat.gov.mk
 
Strumicë
„Leninova" 23
tel:034 349 641
faks: 034-349-646
e-posta:

biljana.miteva@stat.gov.mk
 
Tetovë
„JNA" nr.56 (komuna e Tetovës)
tel:044 352 210
faks: 044 352 052
e-posta:
toniz@stat.gov.mk


Ãîëåìà ìàïà


Îñòàâåòå ïîðàêà èëè êîìåíòàð

Èìå: *


å-ïîøòà: *


Êîìïàíè¼à:
 


Ïîðàêà: *© Enti shtetëror për statistikë