Европа 2020: Стратегија за брз, одржлив и сеопфатен раст hh
Europe 2020: A strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth
Европа 2020, стратегија за работни места и брз, одржлив и сеопфатен раст, се заснова на пет главни цели кои се мерат со осум главни индикатори. Оваа стратегија е стратегија за раст на ЕУ за наредната декада. Во свет на промени, целта на ЕУ е да стане брза, одржлива и сеопфатна економија. Овие три меѓусебно зајакнувачки приоритети треба да ѝ помогнат на ЕУ и на земјите-членки да испорачаат високи нивоа на вработеност, продуктивност и социјална кохезија. Поточно, Унијата постави пет амбициозни цели –  вработување, иновација, образование, социјална вклученост и клима/енергија – да бидат исполнети до 2020 година. Секоја земја-членка треба да усвои сопствени национални приоритети во секоја од овие области. Конкретните активности на ниво на ЕУ, како и на национално ниво, ќе ја поткрепат стратегијата. 
Europe 2020, a strategy for jobs and smart, sustainable and inclusive growth, is based on five EU headline targets which are currently measured by eight headline indicators. This strategy is the EU's growth strategy for the coming decade. In a changing world, we want the EU to become a smart, sustainable and inclusive economy. These three mutually reinforcing priorities should help the EU and the Member States deliver high levels of employment, productivity and social cohesion. More precisely, the Union has set five ambitious objectives - on employment, innovation, education, social inclusion and climate/energy - to be reached by 2020. Each Member State will adopt its own national targets in each of these areas. Concrete actions at EU and national levels will underpin the strategy. 
Цели Индикатори Единица 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Unit Indicators Target
75% од населението на возраст 20-64 години треба да биде вработено Стапка на вработеност според возрасна група  20-64 % Од население на возраст 20-64 45 47,3 45,1 43,1 41,1 42,1 43,9 45 46,3 47,9 48,1 48,4 48,2 50,3 51,3 51,9 53,3 54,8 56,1 % of population aged 20-64 Employment rate - age group 20-64 75% of the population aged 20-64 should be employed
3% од БДП на ЕУ треба да бидат инвестирани во истражување и развој
Бруто-домашна потрошувачка за истражување и развој % oд БДП7)       0,21 0,23 0,23 0,19 0,17 0,22 0,20 0,22 0,22 0,33 0.443) 0,52 0,44 0,44 0,36 0,37 % of GDP7) Gross domestic expenditure on R&D 3% of the EU's GDP should be invested in R&D
Емисиите на стакленички гасови треба да се намали за 20% во споредба со 1990. Учеството на обновливите извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија треба да се зголеми до 20%.                           Енергетска ефикасност треба да се подобри за 20% 1)

Емисиja na стакленички  гасови 2) Индекс 1990 = 100 189,50 101,23 94,08 66,23 76,92 83,94 78,93 153,56 112,86 72,39 90,15 104,19 119,37 82,15 68,23         Index 1990 = 100 Greenhouse gas emissions 2) Greenhouse gas emissions should be reduced by 20% compared to 1990.            The share of renewable energy sources in final energy consumption should be increased to 20%.         Energy efficiency should improve by 20% 1)
Учество на обновливите извори во бруто-финалната потрошувачка на енергија *) %         16.0 3) 16.76) 16.86) 15.36) 15.96) 17.76) 16.86) 16.56) 18.16) 18.56) 19.66) 19.56) 18,0 19,6 18.033) % Share of renewable energy in gross final energy consumption *)
Примарна потрошувачка на енергија 1 000 тони еквивалент на нафта (ТОЕ) 2760,4 2661,7 2881,0 2713,9 2712,2 2881.46) 2938.66) 3057.16) 3010.46) 2776.06) 2835.16) 3072.06) 2942.46) 2727.76) 2650.96) 2615.66) 2552,4 2654,8 2548.53) 1 000 tonnes of oil equivalent (TOE) Primary energy consumption
  Финална енергетска потрошувачка 1 000 тони еквивалент на нафта (ТОЕ) 1605,7 1423,4 1779,8 1593,3 1600,5 1750.16) 1759.16) 1859.86) 1803.76) 1677.16) 1794.06) 1905.46) 1854.56) 1822.26) 1808.46) 1851.06) 1863,4 1879,6 1853.23) Final еnergy consumption        
Учеството на лицата кои предвремено го напуштаат процесот на образование и обука треба да биде под 10% и најмалку 40% од лицата на возраст 30-34 години треба да имаат завршено високо образование или еквивалентно на тоа Лица кои предвремено го напуштаат процесот на образование и обука  % Од население на возраст 18-24             22,2 19,9 19,6 16,2 15,5 13,5 11,7 11,4 12,5 11,4 9,9 8,5 7,1 % of population aged 18-24 Early leavers from education and training The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of 30-34 years old should have completed a tertiary or equivalent education
 Завршување на високо образование % Од население на возраст  30-34              11,6 12,2 12,4 14,3 17,1 20,4 21,7 23,1 24,9 28,6 29,1 30,6 33,3 % of population aged 30-34 Tertiary educational attainment
Сиромаштијата треба да се намали со кревањето на најмалку 20 милиони луѓе надвор од ризик од сиромаштија или социјална исклученост
Население со ризик од сиромаштија или исклученост 4) илјади                     971.9 6) 1 038.3 6) 1 037.6 992,6 894,3 6) 860,5 851,8 862,1 854,0 Thousand People at risk of poverty or social exclusion 4) Poverty should be reduced by lifting at least 20 million people out of the risk of poverty or social exclusion
Лица кои живеат во домаќинства со многу низок интензитет на работа илјади                     418.2 6) 341.2 6) 338,2 298,2 290,0 6) 292,3 272,8 282,3 271,4 Thousand People living in households with very low work intensity
Лица со ризик од сиромаштија после социјални трансфери илјади                     555.6 6) 551.7 6) 540,1 500,4 457,2 445,2 453,2 460,3 455,1 Thousand People at risk of poverty after social transfers
Сериозно материјално обесправени лица  илјади                     713.9 6) 830.1 6) 843,3 778,0 738,0 629,2 621,7 645,0 633,2 Thousand People severely materially deprived
1) Извор на податоците за пресметка на индикаторот: Министерство за животна средина и просторно планирање (втор Национален извештај на Македонија во врска со Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (UNFCCC) 
2) Третиот национален извештај е во  фаза на подготовка
3) Претходни податоци
4) Лицата се бројат само еднаш, дури и ако се наоѓаат во повеќе од еден под-индикатор
5) Проценет податок
6) Ревидиран податок
*) Индикаторот e во согласност со Директивата за обновливи извори ЕУ 2009/28/ЕС со нормализирани (пондерирани за последните 15 години) вредности за произведената електрична енергија во хидроцентралите.
7) Ревидиран податок, согласно ЕСС 2010 
8) Податоците за годините 2000 и 2003-2014 се ревидирани и рекалкулирани.  
1) Source of data for calculating the indicator: Ministry of Environment and Physical Planning (Second National Report of Macedonia for the UN Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC)
2) The Third National Report is under preparation 
3) Preliminary data
4) People are counted only once even if they are present in more than one sub-indicat
5) Estimated data
6) Revised data
*) The indicator is in accordance with Directive 2009/28/EC on renewable sources, with normalized (weighted for the last 15 years) values for the electricity generated in hydropower plants.
7) Revised data according to ESA 2010
8) Data for the years 2000 and 2003-2014 are revised and recalculated.