+A   |  -A
Skip Navigation Links

TP3.11 : Временска разлика на објавување на податоците на првите резултати  2019


Индикаторот за квалитет, TP3.11, ја покажува просечната разлика во број на денови помеѓу објавувањето на податоците и планираното објавување на податоците на првите/претходните резултати во 2019 година, по статистички домени и по периодика на објавување на соопштенијата на месечни, тримесечни, полугодишни, годишни и повеќегодишни.

Вкупната временска разлика на објавувањето на податоците на првите/претходните резултати во 2019 година покажува дека соопштенијата се објавени на планираниот датум на објавување.

По статистички домени, временската разлика на објавувањето на податоците на првите/претходните резултати за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 0.0 денови и

- Економските статистики изнесува 0.0 денови.

Според периодиката на објавување на соопштенијата, временската разлика на објавувањето на податоците за  месечните, тримесечните и годишните соопштенија изнесува 0.0 денови.

По години, вкупната временската разлика на објавувањето на податоците на првите/претходните резултати изнесува 0.0 денови за 2016, 2017, 2018 и 2019 година.

Во 2019 година, 100.0 % (48) од објавените соопштенија се објавени на планираниот датум на објавување.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика