+A   |  -A
Skip Navigation Links

AC1 : Број на прегледи на податочни табели  2019


Индикаторот за квалитет, AC1, го покажува бројот на прегледи на податочните табели од базата на податоци МАКСтат во 2019 година, по статистички домени и по месеци.

Вкупниот број на прегледи на податочните табели во 2019 година изнесува 79 837, а од тоа најголемо учество од 61.4% има во доменот Економски статистики.

По статистички домени, бројот на прегледи на податочните табели за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 22 689 (28.4 %),

- Економските статистики изнесува 49 012 (61.4 %),

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 2 431 (3.0 %),

- Пописите изнесува 2 771 (3.5 %) и

- Административните податоци изнесува 2 934 (3.7 %).

По месеци, бројот на прегледи на податочните табели е најголем во септември и изнесува 8 783 (11.0 %), а е најмал во јануари и изнесува 4 695 (5.9 %).

Индикаторот за бројот на прегледи на податочните табели од базата на податоци МАКСтат е показател за проценување на потребата за податочни табели во базата на податоци МАКСтат.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика