+A   |  -A
ïïï: 1326 | âââ: 77871
Skip Navigation Links

Кореспондентни табели


КодКод за поврзувањеИзворна класификацијаЦелна класификацијаЗабелешка
01.21 NKD 2008 - NKD 2002 Национална класификација на дејности, 2008Национална класификација на дејности, 2002Кореспондентна табела помеѓу Националната класификација на дејности, НКД Рев.2 и Националната класификација на дејности, НКД Рев.1
01.21 NKD 2008 - ISIC 2008 Национална класификација на дејности, 2008 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Rev.4, 2008  
01.22 KIS 2010 - KIS 1995 Класификација на институционални сектори, 2010Класификација на институционални сектори, 1995Кореспондентна табела помеѓу Класификацијата на институционални сектори (2016) и Класификацијата на институционални сектори (2010)
01.23 LAKV 2020 - LAKV 2018 Листа на активности за користење на времето, 2020 Листа на активности за користење на времето, 2018  
02.21 KPD 2015 - KN 2016 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2016  
02.21 KPD 2015 - KN 2017 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2017  
02.21 KPD 2015 - KN 2018 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2018  
02.21 KPD 2015 - KN 2019 Класификација на производи по дејности, 2015 Комбинирана номенклатура, 2019  
02.25 NNIP 2015 - NNIP 2013 Национална номенклатура на индустриски производи, 2015Национална номенклатура на индустриски производи, 2013 
02.25 NNIP 2016 - NNIP 2015 Национална номенклатура на индустриски производи, 2016Национална номенклатура на индустриски производи, 2015 
12


 


© Државен завод за статистика