+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Енергија

НазивЛинкДатум
Анкета за потрошувачка на енергенти во домаќинствата, 2014 (АПЕД) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за хидроцентралите, 2015 (ЕНЕ.1) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за рафинериите, 2015 (ЕНЕ.10) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за дистрибутерите на природен гас, 2015 (ЕНЕ.11) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти, 2015 (ЕНЕ.12) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект, 2015 (ЕНЕ.13) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за електрична енергија, 2015 (ЕНЕ.15) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за електрична енергија, 2018 (ЕНЕ.15) 26.03.2019
Месечен извештај за огревно дрво, 2015 (ЕНЕ.16) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за термоцентралите, 2015 (ЕНЕ.2) Преземи 23.01.2017
Месечен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани, 2015 (ЕНЕ.3) Преземи 23.01.2017
Годишен извештај за хидроцентралите и соларните централи, 2015 (ЕНЕ.51) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за термоцентралите, 2015 (ЕНЕ.52) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за индустриските топлани (енергани) и за комбинираните електрани, 2015 (ЕНЕ.53) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за деловните субјекти за пренос на електрична енергија, 2015 (ЕНЕ.54) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина, 2015 (ЕНЕ.56) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за котларници, 2015 (ЕНЕ.57) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за деловните субјекти кои стопанисуваат со геотермална енергија, 2015 (ЕНЕ.58) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за деловните субјекти - производители и преработувачи на јаглен и продукти од јаглен, 2015 (ЕНЕ.59) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за деловните субјекти - производители и дистрибутери на топлина, 2015 (ЕНЕ.6) Преземи 23.01.2017
Годишен извештај за рафинериите и преработувачите на нафта и нафтени продукти, 2015 (ЕНЕ.60) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за деловните субјекти кои тргуваат со енергенти, 2015 (ЕНЕ.62) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект, 2015 (ЕНЕ.63) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за потрошувачката на енергенти и видови енергии на деловниот субјект, 2018 (ЕНЕ.63) 26.09.2019
Годишен извештај за електрична енергија, 2015 (ЕНЕ.65) Преземи 24.01.2017
12

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика