+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Животна средина

НазивЛинкДатум
Користење на водите и за заштита на водите од загадување во индустријата и во рударството (ВОД.1) 09.07.2020
Јавен водовод и канализација (ВОД.2) 09.07.2020
Наводнување и одводнување на земјиштето, заштита од поплави и уредување на реките (ВОД.3) 09.07.2020
Даноци за животната средина (ЖС.Д) 09.07.2020
Отпад по сектори на економска активност (ЖС.О.1) 09.07.2020
Комунален отпад (ЖС.О.2) 09.07.2020
Трошоците за заштита на животната средина (ЖС.Т) 09.07.2020
Сметки на текови на материјали (ЖС.ТМ) 09.07.2020
Статистичко истражување за комунален отпад, 2015 (ЖСКОМО.2) Преземи 25.01.2017
Истражување за отпад по сектори на економска активност, 2014 (ЖСО.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за набавните цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите во земјоделството (ЗШР.ЗЕ) 25.06.2020
Прашалник за трошоците за заштита на животната средина, 2015 (ЖСТ) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика