+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Социјална и здравствена заштита

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци), 2015 (ДД/РД) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки, 2015 (ДГ) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки (за објекти-клонови), 2015 (ДГ.1) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за домови - интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот-издржувателот, 2015 (ШД) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за корисници и формите на социјална заштита, 2015 (СЗ.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за социјална парична помош (дополнителен извештај), 2015 (СЗ.1Д) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа, 2015 (СЗ.20) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со посебни потреби, 2015 (СЗ.30) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за организациите за професионална рехабилитација, 2015 (СЗ.40) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица, 2015 (СЗ.52) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за центрите за социјална работа, 2015 (СЗ.61) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблеми, 2015 (ВЗ) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика