+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Образование и наука

НазивЛинкДатум
Иновациска дејност, 2014 (ИНОВ) Преземи 23.01.2017
Статистичко истражување за истражување и развој во деловните субјекти, 2015 (ИР.1) Преземи 26.01.2017
Статистичко истражување за истражување и развој во државниот сектор и приватните непрофитни организации, 2015 (ИР.2) Преземи 26.01.2017
Статистичко истражување за истражување и развој во високото образование, 2015 (ИР.3) Преземи 26.01.2017
Статистичко истражување за запишани студенти на додипломски студии (прв циклус) на високообразовните установи, 2015 (ШВ.20) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за дипломирани студенти на додипломски студии (прв циклус) на високообразовните установи, 2015 (ШВ.50) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за наставен персонал на високообразовните установи, 2015 (ШВ.60) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за лица - доктори на науки (кои одбраниле докторски труд), 2015 (ШВ.70) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за лица кои се запишале на трет циклус на универзитетски студии - докторски студии, 2015 (ШВ.70А) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за лица кои се стекнале со научен назив магистер или звање специјалист, 2015 (ШВ.80) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за лица запишани на втор циклус на студии (студии за магистри и специјалисти), 2015 (ШВ.80А) Преземи 25.01.2017
Основни училишта во кои наставата се изведува на јазиците на националностите, на крајот на учебната година, 2015 (УМК) Преземи 09.02.2017
Основни училишта на крајот на учебната година, 2015 (УОК) Преземи 25.01.2017
Основни училишта на почетокот на учебната година, 2015 (УОП) Преземи 25.01.2017
Основни училишта за возрасни лица на крајот на учебната година, 2015 (УОВК) Преземи 25.01.2017
Основни училишта за возрасни лица на почетокот на учебната година, 2015 (УОВП) Преземи 25.01.2017
Средни училишта на крајот на учебната година, 2015 (УСК) Преземи 25.01.2017
Средни училишта според јазикот на кој се изведува наставата, на крајот на учебната година, 2015 (УСНК) Преземи 09.02.2017
Средни училишта на почетокот на учебната година, 2015 (УСП) Преземи 25.01.2017
Основни уметнички училишта на крајот на учебната година, 2015 (УУК) Преземи 25.01.2017
Основни уметнички училишта на почетокот на учебната година, 2015 (УУП) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика