+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области
          
 Инвестиции

Инвестициите во основни средства ја претставуваат вкупната вредност на набавките на основни средства намалена за отуѓувањата на основни средства во текот на пресметковниот период и зголемена за определени додатоци на вредноста на непроизведените средства.
 
 
Клучни показатели
 
  Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени  ( 2015) : 133254 мил. денари (претходни податоци)

  Вредност на инвестиции во основни средства по тековни цени  ( 2015 / 2014) : 7.9 % (претходни податоци)

Временска серија

Поими и објаснувања

Инвестициите во материјални основни средства опфаќаат:
- изградба на станови
- други згради и структури,
- машини и опрема
- култивирани (одгледувани) средства.

Инвестициите во други згради и структури опфаќаат:
- високоградба,
- нискоградба и
- хидроградба.

Поголемите подобрувања (унапредувања) на материјалните непроизведени средства ги опфаќаат подобрувањата на квантитетот, квалитетот или продуктивноста на земјата или го спречуваат нејзиното влошување.

Трошоците поврзани со трансфер на сопственоста на непроизведените средства ги опфаќаат сите трошоци поврзани со купување и продавање на земјата, без да се вклучи вредноста на самата продажба, односно купувањето на земјата.


 


© Државен завод за статистика