+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2015=100, месечни 03.04.2020
Стапки на пораст/опаѓање на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.04.2020
Просечни цени на станови за кои е договорена изградба по 1 м2, во денари,по години 02.04.2020
Број на активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев. 2 и според бројот на вработени, по години 02.04.2020
Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември 02.04.2020
Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години, состојба 31 декември 02.04.2020
Број на активни деловни субјекти според бројот на вработени, по региони, по години, состојба 31 декември 02.04.2020
Промет на патници, товар и пошта на аеродромите, месечно 02.04.2020
Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 01.04.2020
Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година 01.04.2020
Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 01.04.2020
Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни 31.03.2020
Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни 31.03.2020
Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни 31.03.2020
Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месени 31.03.2020
Откуп и продажба на земјоделски производи, по месеци 31.03.2020
Просечни цени на природниот гас за крајните потрошувачи освен домаќинствата (денари/нм3), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Просечни цени на природен гас за домаќинствата (денари/нм3), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Просечни цени на природен гас за домаќинствата (денари/GJ), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Просечни цени на природниот гас за крајните потрошувачи освен домаќинствата (денари/GJ), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Просечни цени на електричната енергија за домаќинствата (денари/kWh), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Просечни цени на електричната енергија за крајните потрошувачи, освен домаќинствата (денари/kWh), полугодишно, (методолошко усогласување) 30.03.2020
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 30.03.2020
 © Државен завод за статистика