+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекси на трошоците на животот според класификација COICOP, по месеци 10.07.2020
Подиндекси од Индексот на трошоците на живот, 2010=100, по месеци 10.07.2020
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци 10.07.2020
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци 10.07.2020
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци 10.07.2020
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци 10.07.2020
Извоз според тарифи за период 01._05.2020 година, претходни податоци 09.07.2020
Увоз според тарифи за период 01._05.2020 година, претходни податоци 09.07.2020
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015=100, месечни 06.07.2020
Снабдување со вода во во јавен водовод според видот на водозафатот 06.07.2020
Отпадни води според местото на настанување 06.07.2020
 © Државен завод за статистика