+A   |  -A
Skip Navigation Links
База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Индекси на цени на аутпутот во земјоделството, 2015=100, месечни 21.09.2020
Индекси на цени на стоките и услугите користени во земјоделството, 2015=100, месечни 21.09.2020
Број и ноќевања на домашни и странски туристи по земја на припадност, 2011-2020, по општини, по месеци 21.09.2020
Туристи и ноќевања на туристи, по региони, по месеци 21.09.2020
Број на туристи и ноќевања по земја на припадност, по месеци 21.09.2020
Доаѓања на туристи и ноќевања на туристи, по години и месеци 21.09.2020
Хармонизиран индекс на трошоците на живот, по месеци 18.09.2020
Превезени патници во такси превозот, по региони, по години 18.09.2020
Превезени патници во национален железнички превоз, по години, по региони 18.09.2020
Превезени стоки во железнички национален превоз, по години, по региони 18.09.2020
Железничка мрежа, км 18.09.2020
Регистрирани патни моторни и приклучни возила , по години, по региони 18.09.2020
Број на патнички автомобили на илјада жители, по години, по региони 18.09.2020
Деловни тенденции во преработувачката индустрија (баланси на пондерираните одговори) 16.09.2020
 © Државен завод за статистика