+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2018

 


Статистичкиот преглед број 2.4.19.03/909 за 2018 година претставува продолжение на серијата податоци објавени во Статистичкиот преглед 2.4.18.10/901 за 2017 година.

Публикацијата содржи податоци за правата од социјална заштита на малолетни и на полнолетни корисници во 2018 година; податоци за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа; за установите за згрижување лица со пречки во менталниот и во телесниот развој; установите за згрижување и деца и млади со воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение; за установите-домови за возрасни лица; за трговските друштва за вработување инвалиди, како и податоци за меѓуопштинските центри за социјална работа.

Во него се презентирани и податоци за додатоците за деца во 2018 година, како и податоци за родителските додатоци за дете за 2018 година.

Државниот завод за статистика вложува напори, со проширување на содржината на обрасците, да овозможи прибирање на што повеќе податоци потребни за државата и за меѓународните институции, како и што поголема споредливост на меѓународно ниво.

Очекуваме дека публикацијата ќе ја исполни својата улога да им ги даде на корисниците основните податоци за организациите за социјална заштита на децата, младите и возрасните лица и за домовите за ученици/студенти.

Оценките и предлозите на корисниците ќе ги примиме со голема благодарност.


           
Датум на издавање: 07.11.2019
PDF:   Преземи ја публикацијата  2.54MB
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 47
ISBN: 978-608-227-324-2
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

  Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци), 2015 (ДД/РД)
  Статистичко истражување за домови - интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот-издржувателот, 2015 (ШД)
  Статистичко истражување за корисници и формите на социјална заштита, 2015 (СЗ.1)
  Статистичко истражување за социјална парична помош (дополнителен извештај), 2015 (СЗ.1Д)
  Статистичко истражување за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа, 2015 (СЗ.20)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со посебни потреби, 2015 (СЗ.30)
  Статистичко истражување за организациите за професионална рехабилитација, 2015 (СЗ.40)
  Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица, 2015 (СЗ.52)
  Статистичко истражување за центрите за социјална работа, 2015 (СЗ.61)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблеми, 2015 (ВЗ)
 

 

 


© Државен завод за статистика