Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Tregtia e brendshme

Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë, prill 2020

29.05.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në tregtinë me pakicë, në muajin prill të vitit 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, shikuar sipas grupeve dhe klasave, r;nie të qarkullimit është vërejtur te grupet si në vijim: Tregtia me pakicë me ushqim, pije dhe duhan (në mënyrë nominale për 9.0%, ndërsa në mënyrë reale për 11.0%), Tregti me pakicë me prodhime joushqimore, përveç karburantëve (në mënyrë nominale për 18.7%, ndërsa në mënyrë reale për 19.0%), Tregtia me pakicë, përveç tregtisë me karburantë (në mënyrë nominale për 13.7%, ndërsa në mënyrë reale për 14.8%) dhe Tregtia me pakicë me karburantë të automjeteve (në mënyrë nominale për 54.0%, ndërsa në mënyrë reale për 37.9%).

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë