Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm, gusht 2020

09.10.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit gusht të vitit 2020, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta për 2.1% në nivel mujor dhe më të ulta për 0.3% në nivel vjetor.

Në muajin gusht 2020, krahasuar me muajin korrik 2020, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 22.3%, ndërsa në sektorin Industria përpunuese për 0.7%.

Në gusht të vitit 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 0.6%, ndërsa në sektorin Industria përpunuese janë më të ulta për 0.3%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë