Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale - totali, gusht 2020

09.10.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, gjatë muajit gusht 2020, Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, është më i lartë për 1.6% në nivel mujor dhe më për 0.1% në nivel vjetor.

Në muajin gusht 2020, krahasuar me muajin korrik 2020, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, janë më të larta në sektorët Miniera dhe gurorë për 14.9%, në sektorin Industria përpunuese për 0.4% dhe në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajrë të kondicionuar  për 7.1%. 

Në muajin gusht 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale – totali, janë më të larta në sektorin Miniera dhe gurorë për 3.0 dhe në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajrë të kondicionuar  për 4.3%, ndërsa në Industrinë përpunuese janë më të ulta për 0.3%.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë