Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Energjia

Çmimi i energjisë elektrike, gazit natyror, gjysmëvjetori i dytë i vitit 2019

30.03.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në gjysmëvjetorin e dytë të vitit 2019, çmimi mesatar i shitjes me pakicë të energjisë elektrike për amvisëri është 4,859 denarë për KWh, që paraqet rritje për 1.9% krahasuar me gjysmëvjetorin e parë të vitit 2019.

Çmimi mesatar i energjisë elektrike, pa tatimin e vlerës së shtuar për konsumatorët fundorë, përveç amvisërive, sillet nga 3,840 deri në 7,638 denarë për KWh sipas grupeve të konsumatorëve.

Çmimi mesatar i gazit natyror, pa tatimin e vlerës së shtuar për konsumatorët fundorë, përveç amvisërive, sillet prej 18.865 deri në 29.143 denarë për nm3 sipas grupeve të komsumatorëve.

Çmimi mesatar i shitjes me pakicë të gazit natyror për amvisëri është 38,197 denarë për nm3.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë