Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), gusht 2020

09.10.2020


Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19) janë të dedikuara për rishqyrtim ose monitorim të shpenzimeve të bëra nga ndërrmjarjet ndërtimore gjatë kryerjes së procesit ndërtimor. Përdoruesit kryesor të të dhënave lidhur me  indekset  e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19) janë ndërrmarjet ndërtimore, të cilat thirren në kalkulimet e lëvizjes së kostos nga departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), gjatë nënshkrimit të kontratave ndërtimore.

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, gjatë muajit gusht 2020, çmimet e importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19), janë më të ulta për 1.8% në nivel mujor dhe për 32.7%  në atë vjetor.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

    Publikime
 
 
  Publikimi i fundit
  Të gjitha publikimet
  Shpjegime metodologjike


 Meta të dhënat


   MAKStat Baza


© Enti shtetëror për statistikë