Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Industria

Indeksi i numrit të punëtorëve në industri, prill 2020

29.05.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i numrit të punëtorëve në industri gjatë muajit prill të vitit 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është 94.9.

Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit prill të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie për 1.3%, në sektorin Industria përpunuese për 5.5%, ndërsa në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 0.6%.

Sipas grupeve kryesore industriale, numri i të punësuarve në industri gjatë muajit prill të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie tek Energjia për 0.7%, te Prodhimet intermediare, përveç energjisë, për 6.0%, Prodhimet kapitale për 1.0%, Prodhimet e qëndrueshme për konsum të gjërë për 9.2% dhe te Prodhimet jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 6.8%.

Indeksi i numrit të punëtorëve në industri gjatë periudhës janar-prill 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është 96.0.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë