Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Produkti i brendshëm bruto

Prodhimi i brendshëm bruto, tremujori i dytë 2020

07.09.2020


Sipas Entit shtetëror të statistikës, shkalla e rritjes së prodhimit të brendshëm bruto (PBB) për tremujorin e dytë të vitit 2020 është -12.7%.

Në tremujorin e dytë të vitit 2020, rritje e madhe është vërejtur në sektorët A – Bujqësi, pylltari dhe peshkim prej 4.5%; L, M dhe N – Administratë publike dhe mbrojtje; sigurim i detyrueshëm social; Arsim; Veprimtari të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale prej 2.2% dhe X – Informim dhe komunikim prej 0.9%.

Konsumi final për amvisëri përfshirë edhe institucionet jofitimprurëse të cilat i shërbejnë amvisërive, gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020, në mënyrë nominale ulet për 9.9%, ndërsa pjesëmarrja e saj në strukturat e prodhimit të brendshëm bruto është 70.6%.

Në periudhën e njejtë, eksporti e mallrave dhe shërbimeve në mënyrë nominale është zvogëluar për 32.0%, ndërsa importi në shumë nominale prej 30.2%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë