Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve në shërbime hotelierike, prill 2020

05.05.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i çmimeve në shërbimet hotelierike gjatë muajit prill të vitit 2020, krahasuar me muajin mars të vitit të njejtë, ka mbetur në nivelin e njejtë.

Indeksi i çmimeve në shërbimet hotelierike gjatë muajit prill të vitit 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, është rritur për 0.6%.

Indeksi komulues i çmimeve në shërbimet hotelierike për periudhën janar – prill 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është rritur për 0.3%, ndërsa në raport me dhjetorin 2019 është rritur për 0.3%.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë