Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Mjedisi jetësor

Mbeturina sipas sektorëve të aktivitetit ekonomik, 2018

31.03.2020


Sipas të dhënave të Entit stetëror të statistikës, sektorët me aktivitete ekonomike në Republikën e Maqedonisë së Veriut gjatë vitit 2018 krijuan 1 143 mijë ton mbeturina. Nga sasia e përgjithshme e mbeturinave të krijuara, 98.21% janë mbeturina të parrezikshme dhe 1.79% janë mbeturina të rrezikshme. Më shumë mbeturina janë krijuar në sektorin e Industrinë përpunuese - 531 mijë ton (46.54%).

Gjatë vitit 2018 gjithsej janë trajtuar 1 142 mijë ton mbeturinash. Sasia e mbeturinave të ricikluara është 524mijë ton. Sipas llojeve të mbeturinave që janë ricikluar, sasia më e madhe e mbeturinave është nga kategoria Mbetje nga metali i hekurit, metalet pa ngjyrë, Mbetje nga letra dhe kartoni dhe Mbetjet prej plastike.

Nga mbeturina e krijuar, 1 145 ton janë mbeturina të magazinume.

 

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë