+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Извештај од Европската комисија за 2019 год.

Поглавје 18: Статистика

Правилата на ЕУ бараат земјите членки да можат да изготват статистика заснована врз професионална независност, непристрасност, сигурност, транспарентност и доверливост. За методологијата, производството и ширењето на статистичките информации се предвидени вообичаени правила.

Земјата е умерено подготвена во областа на статистиката. Постигнат е добар напредок, особено во подготовката на пописот на населението и понатамошното усогласување на секторските статистики со стандардите на ЕУ. Доставени се  известувањата за процедурата на прекумерниот долг иако се потребни понатамошни подобрувања во податоците. Исто така, потребни се континуирани напори за подобрување на обемот и квалитетот на податоците на макроекономските и социјалните статистики. Во наредната година, земјата особено треба:

  • да спроведе пилот-фаза од пописот на населението потпирајќи се делумно на административни податоци;
  • да ги усогласува финансиските сметки и кварталните национални сметки со Европскиот систем на сметки, 2010 (ESA 2010);
  • да задржи соодветен број на персонал и доволно финансиски средства за Државниот завод за статистика.

Во однос на статистичката инфраструктура, правната рамка сè уште е во голем дел во согласност со Европскиот кодекс на добра пракса во статистиката. Во 2018 година, Владата ја потпиша Декларацијата за доверба во статистиката за да обезбеди професионална независност на Државниот завод за статистика. Заводот го зголеми бројот на својот персонал. Сепак, ресурсите треба да се зголемат дополнително. Одвоени се доволно средства за спроведување на пописот на населението. Во однос на другите главни носители на статистика, Народната банка е целосно посветена на Европскиот кодекс на добра пракса во статистиката. Министерството за финансии сè уште нема назначено лице одговорно за статистика.

Во полето на класификациите и регистрите, главните класификации се во согласност со законодавството и се ажурираат редовно. Употребата на административните извори на податоци е зголемена, вклучително и за подготовката на пописот на населението. Достапноста и квалитетот се подобрени, но треба да се оптимизираат. Преносот на податоци до Евростат се зголеми дополнително, но останува нецелосен.

Во полето на макроекономските статистики, Државниот завод за статистика обезбедува макроекономски статистики и податоци за годишен и квартален БДП по тековни и постојани цени, усогласени со ЕСА 2010. Подготвени се годишни секторски сметки и табели за понуда/употреба иако временската серија сè уште не е целосна. Кварталните национални сметки не се целосно достапни. За владините финансиски статистики е објавено разграничување на општиот владин сектор. Беа доставени известувањата за процедурата за прекумерниот дефицит, но квалитетот на податоците треба да се подобри понатаму. Финансиските сметки се подготвени и доставени во форма на експериментални податоци. Народната банка изработува статистика за платниот биланс и за странските директни инвестиции според најновите стандарди.

Структурните деловни статистики и краткорочните статистики за индустријата и градежништвото се добро развиени. Има дополнителни подобрувања во краткорочните статистики за услугите, кои беа објавени. Деловниот регистар е во функција и е договорено негово подобрување. Поставена е рамка за производство на статистики за странските филијали. Подобрена е усогласеноста на статистиките на туризмот и транспортот со законодавството на ЕУ. Статистиките за истражувањето и развојот и за информатичките и комуникациските технологии се доволно усогласени.

Што се однесува на социјалните статистики, новиот попис на населението и домаќинствата со комбиниран метод бележи добар напредок. Беше спроведена анкетата за приходите и условите за живеење. Подобрена е статистиката за социјалната заштита. Статистиката за миграциите треба да се прошири. Статистиките за пазарот на трудот, генерално, се усогласени со законодавството на ЕУ. Потребно е подобрување на статистиките за криминалот, образованието и јавното здравство.

Земјоделските статистики се само делумно усогласени со законодавството на ЕУ. Истражувањето за структурата на фармите продолжува да се спроведува редовно. Тестираната методологија на ЕУ за годишното растително производство е усогласена со законодавството на ЕУ. Агромонетарните статистики се произведуваат во согласност со законодавството на ЕУ. Билансите на состојбата на снабдувањето, исто така, забележаа подобрување кај компонентата за добиток. Статистиката за енергијата и животната средина, вклучително и расходите за заштитата  на животната средина, отпадот, водата и даноците поврзани со животната средина, главно, се во согласност со законодавството на ЕУ. Се обезбедуваат краткорочни статистики за енергија и енергетски биланси. Сепак, сметките за емисија на воздухот не се произведуваат. Изготвени се сметките за материјалните текови, но ова сè уште не ги вклучува салдата на материјалните текови.

Извештај од Европската комисија, 2018

Извештај од Европската комисија, 2016

Извештај од Европската комисија, 2015

Извештај од Европската комисија, 2014

Извештај од Европската комисија, 2013

Извештај од Европската комисија, 2012

Извештај од Европската комисија, 2011

Извештај од Европската комисија, 2010

Извештај од Европската комисија, 2009

Извештај од Европската комисија, 2008

Извештај од Европската комисија, 2007


     

© Државен завод за статистика