+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 
Партнерско оценување на спроведувањето на Кодексот за работа на европската статистика во Република Македонија и координативната улогата на Државниот завод за статистика

Овој извештај од партнерското оценување е дел од серијата оценки, кои имаат за цел да се оцени степенот до кој националните статистички институции (НСИ) од земјите-кандидати се усогласени со Кодексот за работа на европската статистика (КЗР). Оваа серија оценки се базира на слична рунда партнерски оценувања спроведени во земјите-членки на ЕУ, при што, колку што е можно, се применува истата методологија, делумно приспособена за земјите-кандидати.

Кодексот, кој претставува заедничка рамка за квалитет на Европскиот статистички систем (ЕСС), за прв пат беше усвоен во 2005 година од Комитетот за статистичка програма и ажуриран во 2011 година од неговиот наследник, Комитетот на европскиот статистички систем. Кодексот - 15 принципи и соодветни индикатори – ги опфаќа институционалната околина, процесите на статистичко производство и резултатите на европската статистика. ЕСС е посветен на целосна усогласеност со Кодексот и работи на неговото целосно спроведување. Периодичните оценувања служат за да се добие преглед на напредокот кон постигнувањето на оваа цел.

Првата рунда оценувања во земјите-членки на ЕУ во периодот 2006-2008 година беше проследена со рунда „поедноставени“ партнерски оценувања и приспособени глобални оценувања во земјите кандидати во периодот 2010-2012 година. Поедноставените партнерски оценувања имаа за цел да утврдат како НСИ напредуваат во спроведувањето на одредени делови од Кодексот кои се однесуваат на институционалната средина и на дисеминацијата на статистичките податоци (Принципи 1-6 и 15). Ова резултира со извештаи за секоја оценета НСИ, кои се достапни на веб- страницата на Евростат. Овие извештаи вклучуваат и активности за подобрување што ги опфаќаат сите принципи на Кодексот. Исто така, извештаите беа основа за годишно следење на спроведувањето на Кодексот во земјите-кандидати во периодот 2011-2015 година.

Во согласност со спроведените оценувања во земјите-членки на ЕУ во 2014-2015 година, обемот на втората рунда оценувања е поширок: оценката на усогласеност со Кодексот ги опфаќа сите принципи; се оценува усогласеноста со Кодексот на другите национални производители на официјална статистика (како и на НСИ) во секоја земја; се разгледува начинот на кој статистичките институции ги координираат производството и дисеминацијата на официјалната статистика во рамките на нивните статистички системи.

Со цел да се добие објективна слика, партнерските оценувања ги спроведуваат независни оценувачи и се применува пристап сличен на ревизија, при што сите одговори на прашалникот за самооценување мора да бидат поткрепени со докази. Секое партнерско оценување во земјите-кандидати се спроведува од тројца оценувачи и се состои од четири фази: пополнување прашалници за самооценување од; оценка од оценувачите; посета на оценувачите и подготовка на извештаи за резултатите.

Оценувањето на Република Македонија беше спроведено од г. Ричард Алдрит, г-ѓа Изабел де Пурбе и г. Торбјорн Карлквист (претставник на Евростат), кои спроведоа партнерско оценување во Скопје, во периодот од 13 до 16 февруари 2017 година.

Овој извештај се фокусира на усогласеноста со Кодексот и на координацијата на официјалната статистика во рамките на Националниот статистички систем. Извештајот е насочен кон идните мерки за подобрување и не се фокусира на настани во минатото. Во извештајот се нагласени некои од сегашните предности на статистичкиот систем и тој содржи препораки за подобрување.

Преземете го документот во целост на следниот линк и активностите за подобрување на следниот линк.


     

© Државен завод за статистика