+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Совет за статистика на Република Северна Македонија

 

Советот за статистика на Република Северна Македонија претставува советодавно и стручно тело на државната статистика.
Советот е составен од претседател и 13 членови кои ги именува и разрешува Собранието на Република Северна Македонија. Директорот на Заводот е член на Советот по функција.
Претседател на Советот:
 • проф. д-р Благоја Маркоски, професор на Институтот за географија на Природно – математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
Членови:
 •        Апостол Симовски, директор на Државен завод за статистика; 
 •       Линдита Ахмед Јашари, државен советник за политички систем во Собранието на Република Северна Македонија;  
 •       Билјана Миноска, помошник раководител на Сектор за трезор во Министерството за финансии;
 •        д-р Султанија Бојчева -Терзијан, директор на Дирекцијата за статистика во Народна банка на Република Северна Македонија;
 •        Борјанчо Мицевски, градоначалник на Општина Крива Паланка;
 •        Фатмир Дехари, градоначалник на Општина Кичево;
 •        Јасмина Чаушоска, соработник во Македонски центар за меѓународна соработка
 •        Михајло Донев, соработник во Дирекција во Стопанска комора на Македонија;
 •        Марика Јовановска, раководител на сектор за набавки на Титан, на предлог на Сојуз на стопанските комори на Македонија;
 •        Дриљон Исени, извршен директор на Стопанска комора на Северо-западна Македонија;
 •        проф. д-р Весна Буцевска, професор на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
 •        проф. д-р Анета Цекиќ, вонреден професор на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
 
 Во согласност со измените и дополнувањата на Законот за државната статистика, претседателот и другите членови се претставници на:
 
 • Собранието на Република Северна Македонија,
 • Министерството за финансии,
 • Народната банка на Република Северна Македонија,
 • Заедницата на единиците на локалната самоуправа,
 • економско социјалниот совет,
 • невладините организации,
 • стопанските комори и
 • научните институции
 
Советот ги врши следните работи:
 • Расправа за појдовните основи на Програмата;
 • Дава мислење по предлогот за донесување на Програмата;
 • Дава сугестии и предлози во однос на методолошките основи на статистичките истражувања на Заводот и на овластените носители;  
 • Дава предлози за измени и дополнувања на Програмата до Заводот;
 • Дава мислење за предложените измени и дополнувања на Програмата;
 • Дава мислење за Годишниот извештај на Заводот за реализација на Програмата;
 • Дава мислење и предлози по закони и други прописи од областа на државната статистика;
 • Предлага модернизација и рационализација на државната статистика;
 • Предлага унапредување на меѓународната соработка во областа на статистиката.

     

© Државен завод за статистика