Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Zhvillimi i softuerit specifik dhe baza e të dhënave për statistika ekonomike
14.11.2019

 

Në Entit shtetëror të statistikës u mbajt takimi i dytë i Komitetit drejtues për proektin e financuar nga UE për “Zhvillimin e softuerit specifik dhe baza e të dhënave për statistika ekonomike”, në të cilën si realizues na paraqitet Comtrade system integration – Beograd në konzorcium me Dynamic Consalting – Shkup, ndërsa shfrytëzues është Enti shtetëror i statistikës.

Në takim morën pjesë përfaqësuesit e realizuesit dhe përfaqësuesit e delegacionit të UE-së, nga ministria e financave si dhe nga Enti shtetëror të statistikës.

U prezantua dhe u miratua raporti përfundimtarë i Proektit i cili me përfundoi me sukses, ndërsa zgjidhja e zhvillimit softuerik tashmë është zbatuar në mjedisin prodhuese të ESHS-së.
© Enti shtetëror për statistikë