Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Enti shtetëror i statistikës do të grumbulloj të dhëna për konsumin energjetik në amvisëri
18.06.2020

 

Në periudhën prej 20 qershor deri 10 qershor 2020, Enti shtetëror i statistikës do ta zbatoj Anketë për konsumin energjetik në amvisëri.

Në përputhje me metodologjinë, me Anketën do të grumbullohen të dhëna për:

·       Izolimi termik i sipërfaqeve banesore,

·       Mënyra e ngrohjes dhe ftohjeve të hapësirave dhe

·       Përdorimi i aparateve elektrike.

Anketa do të realizohet në çdo pesë vjet.

Amvisëritë e selektuara që marrin pjesë në këtë Anketë do të vizitohen nga anketues të trajnuar mirë dhe do të intervistohen me një Pyetësor për amvisëri.

Metodologjia është harmonizuar me standardet evropiane, ndërsa të dhënat që do të fitohen nga Anketimi do të ndihmoj që të fitohen njohuri rreth asaj se çfarë lloj energjie harxhojnë amvisëritë në Maqedoni.

I falemnderojmë të gjithë amvisëritë për kontributin e dhënë në sigurimin e të dhënave cilësore statistikore.

Për informata më të hollësishme për Anketimin, ju lutemi drejtohuni deri te të punësuarit në Njësinë për energji:

Stojna Maneva (stojna.maneva@stat.gov.mk) dhe

Gjurgjica Milloshevska (gjurgjica.milosevska@stat.gov.mk).

 
© Enti shtetëror për statistikë