Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Raport i Këshillit evropian për vitin 2020
08.10.2020

 

Kapitulli 18: Statistika

Rregullat e BE-së kërkojnë nga vendet anëtare që të mund të përgatisin statistika të bazuara në pavarësinë profesionale, paanshmërinë, besueshmërinë, transparencën dhe konfidencialitetin. Për metodologjinë, prodhimin dhe desiminimin e informacioneve statistikore parashihen rregulla të përbashkëta.

Vendi është mesatarisht i përgatitur në fushën e statistikave. Është bërë përparim i mirë, veçanërisht në realizimin e regjistrimit testues të popullsisë dhe testimin e metodologjisë së re të regjistrimit, e cila pjesërisht mbështetet në të dhënat administrative.

Është bërë progres në të gjitha fushat statistikore dhe harmonizim i mëtejshëm i statistikave sektoriale me standardet e BE-së. Nevojiten përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar fushën dhe cilësinë e statistikave makroekonomike dhe sociale. Meqenëse rekomandimet e vitit të kaluar u zbatuan, për vitin e ardhshëm vendi veçanërisht duhet:

  • ta miratojë ligjin dhe të siguron kapacitetin e nevojshëm administrativ për të kryer Regjistrimin e popullsisë 2021;
  • të vazhdoj t’i harmonizoj llogaritë financiare dhe llogaritë nacionale tremujore me sistemin evropian të llogarive, 2010 (ЕСС 2010);
  • të sigurojë numër përkatës të të punësuarve dhe mjete të mjaftueshme financiare për Entin shtetëror të statistikës.

Më tepër ...
© Enti shtetëror për statistikë