Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Regjistrimi 2021
19.02.2021

 

Prej sot është aktive webfaqja kushtuar Regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021.  Në webfaqe mund të qaseni nëpërmjet linkut të mëposhtëm: popis2021.stat.gov.mk

Përmbajtja e webfaqes ofron një pasqyrë për historikun e regjistrimeve në vendin tonë, bazat ligjore, rrespektivisht rregullativat juridike në të cilën bazohet Regjistrimi 2021, organizimi i Regjistrimit, pasqyra e rajoneve regjistruese të cilat janë të formuara për shkak të zbatimit në terren të aktiviteteve të regjistrimit dhe përmbajtje tjera të cilët do të azhurnohet në mënyrë aktive.

popis2021.stat.gov.mk
© Enti shtetëror për statistikë