Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Grupi i ri i publikuar i të dhënave nga Regjistrimi 2021
29.04.2022

 

Sipas planit për publikimin e të dhënave nga Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave 2021, Enti shtetëror i statistikës sot ka publikuar grupet e të dhënave të reja, si më poshtë:

 

1. Popullsia e përgjithshme rezidente sipas moshës individuale dhe sipas gjinisë, sipas rajonit;

2. Popullsia e përgjithshme  sipas grupmoshave 5-vjeçare dhe sipas gjinisë, sipas rajoneve;

3. Popullsia e përgjithshme rezidente sipas grupmoshave 5-vjeçare dhe sipas gjinisë, sipas llojit të vendbanimit, sipas komunave;

4. Popullsia e përgjithshme rezidente sipas moshës dhe gjinisë individuale, sipas komunave;

5. Popullsia e përgjithshme rezidente sipas shtetësisë, sipas grupmoshave 5-vjeçare dhe sipas gjinisë, sipas komunave;

6. Popullsia e përgjithshme rezidente sipas shtetësisë dhe përkatësisë etnike, sipas komunave;

7. Shtetasit (pjesë e Popullsisë së përgjithshme) të vendeve të tjera sipas shtetit të të cilit janë personat shtetas.

 

Të dhënat nga Regjistrimi 2021 mund të gjenden në linkun e mëposhtëm: https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/MakStat__Popisi__Popis2021
© Enti shtetëror për statistikë