Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Hulumtimi mbi sigurinë e gruas në familje dhe shoqëri
29.07.2022

 

Në periudhën nga data 28 korrik deri më 20 shtator 2022, Enti shtetëror i statistikës do të kryejë anketën për sigurinë e grave në familje dhe shoqëri.

Anketa zbatohet në përputhje me rekomandimet e statistikave evropiane. Të anketuarit e përzgjedhur në mënyrë të rastësishme do të kontaktohen me telefon dhe do të kenë mundësinë të zgjedhin mënyrën e përgjigjes së pyetësorit (me telefon, vizitë nga anketuesi në shtëpi ose vetë-plotësim, përmes një adrese elektronike të dhënë më parë).

Pyetjet i referohen mënyrës së jetesës, sigurisë, familjes, kontaktit me njerëzit në familje, por edhe jashtë, në jetën e përditshme.

Pyetësori përmban disa seksione pyetjesh të cilave u jepet përgjigje në varësi të ngjarjeve të përjetuara gjatë jetës.

Sipas Ligjit për statistikat shtetërore, të dhënat e marra përdoren ekskluzivisht për qëllime statistikore dhe publikohen në mënyrë të përmbledhur.

Për informacion shtesë mund të kontaktoni Entin shtetëror të Statistikës:

 

info@stat.gov.mk

02/3295735, 023295835 ose 02/3295666.
© Enti shtetëror për statistikë