Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Fotografia e regjistrimit të vendbanimeve në Maqedoninë e Veriut, Regjistrimi 2021
21.12.2022

 

Enti Shtetëror i Statistikës, në përputhje me Programin për publikim dhe desiminimin e të dhënave nga Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2021, në grupin e fundit të të dhënave nga regjistrimi, publikon të dhënat në nivel të vendbanimeve, dhe atë:

-Popullsia e përgjithshme rezidente, ekonomitë familjare dhe banesat

 - Popullsia e përgjithshme rezidente sipas grupmoshave 5-vjeçare dhe

 -  Popullsia e përgjithshme rezidente sipas përkatësisë etnike

Ç’farë tregojnë të dhënat:

  • Në periudhën e realizimit të Regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, 2021, në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka gjithsej 1 781 vendbanime, ndërsa 205 prej tyre janë të zbrazta.
  • Në Shkup, kryeqytet, jetojnë 526 502 banorë, 171 171 ekonomi familjare dhe ka 213 850 banesa.
  •  Vendbanimi me më shumë banorë është Shkup – Aerodrom me 75 108 banorë,  vijojnë qytetet:  Kumanova me 75 051 banorë, Manastiri me 69 287 banorë, Prilepi me 63 308 banorë, Tetova me 63 176 banorë  etj. 
  • 684 vendbanime janë me më pak se 100 banorë, ndërkaq 218 vendbanime janë me më pak se 10 banorë.
  •  Sipas numrit të ekonomive familjare, më shumë ekonomi familjare ka në vendbanimin Shkup – Aerodrom - 27026, vijojnë qytetet: Manastiri me 24974, Kumanova me 23451, Prilepi me  22763, Tetova me 17948, ndërsa në 381 vendbanime ka 10 dhe më pak ekonomi familjare.
  • Më shumë banesa ka në vendbanimin Shkup – Aerodrom - 34 415, ndërsa në 116 vendbanime ka më pak se 10 banesa.
  • Vendbanimet me më shumë popullsi të re të moshës prej 0 deri më 14 vjeç janë: Shkup - Çair, Shkup – Aerodrom dhe në qytetet Tetovë dhe Kumanovë, ndërkaq me popullsi të moshuar prej 85 vjeç e lart janë vendbanimet: Shkup - Karposh, Shkup – Qendër dhe qytetet Manastir, Prilep, Veles, Ohër etj.  
  • Gjithë grupi i të dhënave është publikuar në webfaqen e ESHS-së, në MakStat bazën, në linkun në vijim: https://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/MakStat/?rxid=46ee0f64-2992-4b45-a2d9-cb4e5f7ec5ef© Enti shtetëror për statistikë