Skip Navigation Links

Индикатори за квалитет

Индикаторите за квалитет се специфични и мерливи елементи и во статистичката пракса се користат за карактеризирање на квалитетот на статистиките. Тие го мерат квалитетот на статистичките производи или процеси. Со индикаторите за квалитет се споредува квалитетот помеѓу различните статистики и различните временски периоди. Индикаторите за квалитет се користат за информирање на корисниците за квалитетот на статистиките и вклучуваат квалитативни интерпретации за квалитетот.


Концепт во SIMS v2.0ОзнакаНазив
S.17.2.1 A6.1 Број на ревизии на податоците
S.14.1.1 TP1 Временска разлика до првите резултати
S.14.1.2 TP2 Временска разлика до дефинитивните резултати
S.14.2.1 TP3.11 Временска разлика на објавување на податоците на првите резултати
S.14.2.1 TP3.12 Временска разлика на објавување на податоците на дефинитивните резултати
S.10.3.1 AC1 Број на прегледи на податочни табели
S.10.5.1 AC2 Број на прегледи на метаподатоци
S.10.6.1 AC3 Опфатност на метаподатоци од статистички аутпути, статистички процеси и квалитет

  Индикатори за квалитет по статистички домени
   Индикатори за квалитет по статистички истражувања


© Државен завод за статистика