Skip Navigation Links

TP1 : Временска разлика до првите резултати  2020


Индикаторот за квалитет, TP1, го покажува просечниот број на денови до објавувањето на првите/претходните резултати во 2020 година, по статистички домени и по периодика на објавување на соопштенијата на месечни, тримесечни, полугодишни, годишни и повеќегодишни.

Вкупната просечна временска разлика до првите/претходните резултати во 2020 година изнесува 171 денови (ø 171).

По статистички домени, просечната временска разлика до првите/претходните резултати за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 182 денови (ø 182),

- Економските статистики изнесува 151 денови (ø 151) и

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 227 денови (ø 227).

Според периодиката на објавување на соопштенијата, просечната временска разлика за:

- Mесечните соопштенија изнесува 41 денови (ø 41),

- Tримесечните соопштенија изнесува 64 денови (ø 64) и

- Годишните соопштенија изнесува 271 денови (ø 271).

По години, вкупната просечна временска разлика до првите/претходните резултати за:

- 2020 година изнесува 171 денови,

- 2019 година изнесува 156 денови,

- 2018 година изнесува 155 денови,

- 2017 година изнесува 144 денови и

- 2016 година изнесува 156 денови.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика