Skip Navigation Links

TP2 : Временска разлика до дефинитивните резултати  2020


Индикаторот за квалитет, TP2, го покажува просечниот број на денови до објавувањето на дефинитивните резултати во 2020 година, по статистички домени и по периодика на објавување на соопштенијата и тематските публикации на месечни, тримесечни, полугодишни, годишни и повеќегодишни.

Вкупната просечна временска разлика до дефинитивните резултати во 2020 година изнесува 220 денови (ø 220).

По статистички домени просечната временска разлика до дефинитивните резултати за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 183 денови (ø 183),

- Економските статистики изнесува 194 денови (ø 194) и

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 428 денови (ø 428).

Според периодиката на објавување на соопштенијата, просечната временска разлика за:

- Mесечните соопштенија изнесува 34 денови (ø 34),

- Tримесечните соопштенија изнесува 57 денови (ø 57),

- Полугодишните соопштенија изнесува 91 ден (ø 91),

- Годишните соопштенија изнесува 284 денови (ø 284) и

- Повеќегодишните соопштенија изнесува 382 денови (ø 382).

Според периодиката на објавување на тематските публикации, просечната временска разлика за:

- Годишните тематски публикации изнесува 323 денови (ø 323).

По години, вкупната просечна временска разлика до дефинитивните резултати за:

- 2020 година изнесува 220 денови,

- 2019 година изнесува 219 денови,

- 2018 година изнесува 233 денови,

- 2017 година изнесува 228 денови и

- 2016 година изнесува 213 денови.

Повеќегодишните соопштенија, по години, имаат поголеми отстапувања во просечниот број на денови, што е резултат на различната периодика на објавувањето (2-годишни, 3-годишни, 4-годишни, 5-годишни и над 5-годишни).
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика