Ѕруто-долг на општата влада
Процент од БДП                      
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 ... ... ... ... ... ... 78.2 80.8 83.5 85.4
Австрија 64.8 68.3 67 64.8 68.5 79.7 82.4 82.1 81.7 81.2
Белгија 96.6 94.8 90.8 86.9 92.2 99.3 99.6 102.1 104 104.5
Бугарија 36.1 27.1 21.3 16.6 13.3 14.2 15.9 15.7 18 18.3
Велика Британија 40.2 41.5 42.5 43.6 51.6 65.9 76.4 81.9 85.8 87.2
Германија 64.6 66.8 66.3 63.5 64.9 72.4 80.3 77.6 79 76.9
Грција ... ... 103.4 103.1 109.3 126.8 146 171.3 156.9 174.9
Данска 44.2 37.4 31.5 27.3 33.4 40.4 42.9 46.4 45.6 45
Естонија ... ... ... ... ... ... 6.5 6 9.7 10.1
Ирска 28.3 26.2 23.8 24 42.6 62.2 87.4 111.1 121.7 123.3
Италија 100 101.9 102.5 99.7 102.3 112.5 115.3 116.4 122.2 127.9
Кипар 64.7 63.3 58.9 53.7 44.7 53.5 56.5 66 79.5 102.2
Латвија 14.2 11.7 9.9 8.4 18.6 36.4 46.8 42.7 40.9 38.2
Литванија 19.3 18.3 18 16.7 15.4 29 36.3 37.3 39.9 39
Луксембург 6.5 6.3 7 7.2 14.4 15.5 19.6 18.5 21.4 23.6
Малта 72 70.1 64.6 62.4 62.7 67.8 67.6 69.8 67.9 69.8
Полска ... ... ... ... ... ... 53.6 54.8 54.4 55.7
Португалија 62 67.4 69.2 68.4 71.7 83.6 96.2 111.1 124.8 128
Романија 18.6 15.7 12.3 12.7 13.2 23.2 29.9 34.2 37.3 37.9
Словенија 26.8 26.3 26 22.7 21.6 34.5 37.9 46.2 53.4 70.4
Словачка 40.6 33.8 30.7 29.8 28.2 36 41.1 43.5 52.1 54.6
Унгарија 58.8 60.8 65 65.9 71.9 78.2 80.9 81 78.5 77.3
Финска 42.7 40 38.2 34 32.7 41.7 47.1 48.5 53 56
Франција 65.5 67 64.2 64.2 67.8 78.8 81.5 85 89.2 92.2
Холандија 50 49.4 44.9 42.7 54.8 56.5 59 61.3 66.5 68.6
Хрватска 38.3 38.6 36.1 34.4 36 44.5 52.8 59.9 64.4 75.7
Чешка република 28.5 28 27.9 27.8 28.7 34.1 38.2 41 45.5 45.7
Шведска 47.9 48.2 43.2 38.2 36.8 40.3 36.7 36.1 36.4 38.6
Шпанија 45.3 42.3 38.9 35.5 39.4 52.7 60.1 69.2 84.4 92.1
Исланд ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Република Македонија1) 34.6 36.7 30.6 23.5 20.5 23.6 24.1 27.7 33.7 34.2
Е = не се располага со податоци
1) Извор:Министерство за финансии и НБРМ
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tec00114
Последно ажурирање: 18.12.2014
Датум на симнување на податоците: 19.12.2014