Цени на електричната енергија по видови корисници
Евра по kWh
Домаќинства со средна големина
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ЕУ28 ... ... ... ... ... 0.1581 0.1639 0.1673 0.1796 0.188 0.1993 0.20471)
Австрија 0.1352 0.1416 0.1413 0.134 0.1545 0.1779 0.1909 0.1967 0.1986 0.1975 0.2082 0.2021
Белгија 0.1376 0.1422 0.1481 0.1442 0.1581 0.1972 0.1916 0.1959 0.2136 0.2327 0.2173 0.2097
Бугарија ... 0.0583 0.0644 0.066 0.066 0.0711 0.0823 0.0813 0.0826 0.0846 0.0924 0.0832
Велика Британија 0.1006 0.0878 0.0877 0.102 0.1316 0.1458 0.1466 0.1386 0.1433 0.1682 0.1741 0.1918
Германија 0.1708 0.1698 0.1785 0.1832 0.1949 0.2148 0.2282 0.2375 0.2528 0.2595 0.2919 0.2981
Грција 0.0654 0.0671 0.0688 0.0701 0.072 0.1047 0.1154 0.1181 0.125 0.1391 0.1563 0.1767
Данска 0.2303 0.2262 0.2278 0.2362 0.2579 0.2635 0.2698 0.267 0.2908 0.2997 0.3 0.3042
Естонија 0.0649 0.0649 0.0678 0.0731 0.075 0.0814 0.0922 0.097 0.0973 0.1096 0.1351 0.1307
Ирска 0.1179 0.1256 0.1436 0.149 0.1662 0.1769 0.203 0.1804 0.1901 0.2155 0.2295 0.2407
Италија 0.1984 0.195 0.197 0.2108 0.2329 0.2031 0.2098 0.1965 0.1987 0.2132 0.2292 0.2446
Кипар 0.1052 0.1088 0.1074 0.1431 0.1376 0.178 0.1558 0.1858 0.205 0.2781 0.276 0.2291
Латвија ... 0.0575 0.0828 0.0829 0.0688 0.0842 0.1052 0.1049 0.1168 0.1382 0.1378 0.1365
Литванија ... 0.0632 0.0718 0.0718 0.0776 0.086 0.0951 0.1156 0.1214 0.126 0.137 0.133
Луксембург 0.1335 0.1365 0.1478 0.1603 0.1684 0.1645 0.1882 0.1726 0.1678 0.1696 0.1665 0.1738
Малта 0.0685 0.0668 0.0764 0.0949 0.0987 0.0993 0.1708 0.17 0.17 0.17 0.17 0.1681
Полска 0.1005 0.0904 0.1064 0.119 0.1216 0.1259 0.1131 0.1341 0.1471 0.1418 0.148 0.1421
Португалија 0.1322 0.135 0.1381 0.141 0.15 0.1482 0.1508 0.1584 0.1654 0.1993 0.2081 0.2175
Романија ... ... 0.0779 0.0943 0.1017 0.1061 0.0976 0.1031 0.1082 0.105 0.1323 0.129
Словенија 0.1 0.101 0.1033 0.1049 0.1064 0.1147 0.1346 0.1401 0.1441 0.1542 0.161 0.163
Словачка ... 0.1218 0.1338 0.1448 0.1537 0.1421 0.154 0.152 0.1682 0.1716 0.1698 0.1507
Унгарија 0.0821 0.0992 0.1064 0.1075 0.1222 0.1548 0.1483 0.1701 0.1682 0.1549 0.1397 0.1202
Финска 0.0991 0.1079 0.1057 0.1078 0.116 0.1223 0.1296 0.1325 0.154 0.1549 0.1578 0.1563
Франција 0.1162 0.1194 0.1194 0.1194 0.1211 0.1213 0.1206 0.1283 0.1383 0.1392 0.1472 0.1585
Холандија 0.1758 0.1827 0.1955 0.2087 0.218 0.1769 0.1979 0.1714 0.174 0.1858 0.1916 0.1821
Хрватска ... ... 0.0848 0.0922 0.0923 0.099 0.1151 0.1151 0.1137 0.1208 0.1372 0.1312
Чешка република 0.0797 0.0807 0.0868 0.0985 0.1067 0.1274 0.1323 0.1345 0.1495 0.1497 0.1525 0.1283
Шведска 0.1349 0.144 0.1397 0.1435 0.1714 0.1698 0.1602 0.1839 0.2092 0.2027 0.2101 0.1967
Шпанија 0.1063 0.1079 0.1097 0.1147 0.1225 0.1366 0.1577 0.1728 0.1981 0.219 0.2228 0.22521)
Република Македонија2)* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.081 0.0785
Албанија ... ... ... ... ... ... ... ... 0.1152 0.1163 0.1156 0.1156
Исланд ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.111 0.1053 0.1133
Србија ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.0564 0.0607
Турција ... ... ... ... ... 0.0998 0.1144 0.1342 0.1218 0.131 0.1495 0.1192
Црна Гора ... ... ... ... ... ... ... ... 0.087 0.0911 0.1021 0.1031
         
… = не се располага со податоци
1) Претходни податоци
2) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата  ten00117
Последно ажурирање: 16.12.2014
Датум на симнување на податоците: 18.12.2014
*)Дадените вредности се просечни цени на електричната енергија доставена до домаќинствата (со вклучени сите давачки и ДДВ) и се однесуваат за само за првиот семестар во дадената година