Електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија
% oд бруто-потрошувачката на електрична енергија
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЕУ28 14.3 14.8 15.4 16.1 17 19 19.7 21.7 23.5
Австрија 62 62.5 62.5 64.8 64.8 67.1 64.9 65 65.5
Белгија 1.7 2.4 3.1 3.6 4.6 6.2 7.1 8.8 11.1
Бугарија 9.5 9.8 9.9 10 10.7 12.1 13.7 13.9 17
Велика Британија 3.5 4.1 4.5 4.8 5.5 6.7 7.4 8.8 10.8
Германија 9.4 10.5 11.8 13.6 15.1 17.4 18.1 20.9 23.6
Грција 7.9 8.3 9 9.4 9.7 11.1 12.5 13.9 16.5
Данска 23.8 24.7 24 25 25.9 28.3 32.7 35.9 38.7
Естонија 0.6 1.1 1.5 1.5 2.1 6.1 10.4 12.3 15.8
Ирска 6 7.2 8.7 10.1 11.1 13.7 14.9 17.6 19.6
Италија 16.2 16.4 16 16 16.8 19 20.2 23.7 27.6
Кипар 0 0 0 0.1 0.3 0.6 1.4 3.4 4.9
Латвија 46 43 40.4 38.6 38.7 41.9 42.1 44.7 44.9
Литванија 3.6 3.8 4 4.7 4.9 5.9 7.4 9 10.9
Луксембург 2.8 3.2 3.2 3.3 3.6 4.1 3.8 4.1 4.6
Малта 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 1
Полска 2.1 2.6 3 3.4 4.3 5.8 6.6 8.2 10.7
Португалија 27.5 27.7 29.3 32.3 34.1 37.6 40.7 45.9 47.6
Романија 28.4 28.8 28.1 28.1 28.1 30.9 30.4 31.1 33.6
Словенија 29.3 28.7 28.2 27.7 30 33.8 32.1 30.8 31.4
Словачка 10.3 11.6 13.5 14.5 16 17.8 17.8 19.3 20.1
Унгарија 2.2 4.4 3.5 4.2 5.3 7 7.1 6.4 6.1
Финска 26.7 26.9 26.4 25.5 27.3 27.3 27.6 29.4 29.5
Франција 13.8 13.8 14.1 14.3 14.4 15.1 14.9 16.4 16.6
Холандија 4.4 6.3 6.6 6 7.5 9.1 9.7 9.8 10.5
Хрватска 32.5 32.8 32.2 30.9 30.8 32.6 34.2 34.2 35.5
Чешка република 3.6 3.7 4 4.6 5.2 6.4 7.5 10.6 11.6
Шведска 51.2 50.9 51.8 53.2 53.6 58.3 56 59.9 60
Шпанија 19 19.1 20 21.7 23.7 27.8 29.7 31.6 33.5
Република Македонија1) 18.90003 17.46587 18.74384 11.23561 9.289111 15.36867 28.01205 15.2017 11.68521
Исланд ... ... ... ... ... ... ... ... ...
… = не се располага со податоци
1) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата  tsdcc330
Последно ажурирање: 16.12.2014
Датум на симнување на податоците: 18.12.2014