’армонизирана стапка на невработеност, по пол
% (сезонски прилагоден)
Вкупно
  2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10 2014M11
ЕУ28 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10 10 ...
Австрија 5.1 5 5 4.9 4.9 5 5.1 5 5 5.1 5.1 ...
Белгија 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 ...
Бугарија 12.8 12.5 12.2 12 11.7 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.1 ...
Велика Британија 7.1 6.9 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 6 5.9 5.9 ... ...
Германија 5.1 5.1 5.1 5 5 5 5 5 5 5 4.9 ...
Грција 27.3 27.2 27.2 27.1 27 26.8 26.6 26.1 26 25.7 ... ...
Данска 7.1 7 7 6.6 6.5 6.4 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4 ...
Естонија 8.4 8.2 7.8 7.7 7.9 7.5 7.4 7.6 7.7 7.5 ... ...
Ирска 12.1 12.1 12.1 11.9 11.8 11.7 11.5 11.3 11.2 11.1 10.9 ...
Италија 12.5 12.6 12.7 12.6 12.6 12.6 12.5 12.8 12.7 12.9 13.2 ...
Кипар 16.5 15.6 15.6 16.1 15.9 15.9 15.9 15.7 15.5 15.2 15.3 ...
Латвија 11.5 11.4 11.4 11.4 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 ... ...
Литванија 11.3 11.5 11.6 11.6 11.5 11.4 11.4 10.3 9.8 9.7 9.9 ...
Луксембург 6.1 6.1 6 6.1 6 6.1 6.1 6.1 6 6 6 ...
Малта 6.4 6.2 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 ...
Полска 10 9.9 9.8 9.6 9.4 9.2 9 8.8 8.6 8.5 8.3 ...
Португалија 15.2 15.1 15.1 14.9 14.6 14.3 14.2 13.9 13.5 13.3 13.4 ...
Романија 7 7 7 7 6.9 6.9 7 6.8 6.8 6.7 6.7 ...
Словенија 9.9 10.2 10.2 10.1 9.7 9.5 9.3 9.1 9.1 9 8.8 ...
Словачка 14 13.9 13.8 13.7 13.5 13.4 13.3 13.2 13.2 13 12.9 ...
Унгарија 8.8 8.2 7.9 7.9 7.9 8.1 8.1 7.7 7.5 7.3 ... ...
Финска 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.9 ...
Франција 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 ...
Холандија 7 7.1 7.3 7.2 7.2 7 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5
Хрватска 17.1 17.3 17.4 17.3 17.1 16.8 16.6 16.5 16.4 16.1 16 ...
Чешка република 6.7 6.7 6.6 6.6 6.3 6.1 6 5.8 6.3 5.7 5.7 ...
Шведска 8 8.2 8.1 8 8.1 7.8 8 7.8 8 7.7 8.1 7.8
Шпанија 25.5 25.4 25.2 25.1 24.8 24.7 24.5 24.3 24.2 24.1 24 ...
Република Македонија                        
Исланд 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.1 5.1 5 5.1 5.1 5.1 ...
Турција 9.1 9.2 9.1 9.1 9.2 9.5 10 10.4 10.4 ... ... ...
                         
Е = не се располага со податоци
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата teilm020
Последно ажурирање: 18.12.2014
Датум на симнување на податоците: 19.12.2014