Индустриско производство - вкупна индустрија (со исклучок на градежништвото)
Индекс, 2010 = 100 (SA)
  2013M11 2013M12 2014M01 2014M02 2014M03 2014M04 2014M05 2014M06 2014M07 2014M08 2014M09 2014M10
ЕУ28 101.79 101.33 101.53 101.74 101.4 102.33 101.3 101.12 101.65 100.67 101.25 101.362)
Австрија 107.5 108.4 111.4 109.9 107 108.8 107.3 109.5 108.8 106.5 107.71) ...
Белгија1) 104.92 104.47 103.76 104.01 103.41 104.86 104.64 103.21 102.88 101.64 103.2 ...
Бугарија 108.02 107.84 109.8 109.67 108.07 108.32 107.06 105.84 105.7 105.06 106.95 107.491)
Велика Британија 96.52 96.9 96.35 97.59 97.52 97.65 97.23 97.27 97.46 97.24 97.94 97.84
Германија 108.4 108.2 108.3 108.4 108.2 108.3 107.1 107.4 108.5 105.8 107.3 107.3
Грција2) 85.09 89.4 87.92 88.76(s) 86.34 88.11 88.05 87.2 86.41 84.97 84.55 86.7
Данска 102.4 100.2 101 101.1 103.1 103 100.7 102.2 99.5 106.1 100.4 102.5
Естонија 125 119.8 124.1 122.1 124.6 127.5 128.4 127.6 130.8 127.7 129.8 129.4
Ирска 100.5 99.7 103.4 108 110.8 128.5 125.7 97.5 112.4 111.3 114.8 125.11)
Италија 92.3 91.4 92.3 91.8 91.3 91.8 90.6 91.3 90.4 90.6 89.8 89.7
Кипар 69.43 71.27 71.22 72.12 72.74 71.84 72.65 73.021) 72.651) 77.011) 71.721) ...
Латвија 114.65 113.09 109.9 111.14 111.47 114.12 114.33 112.93 114.62 114.42 115.89 116.55
Литванија 114.5 112.9 110 112.5 108.6 114.4 116.5 113.6 114.8 111.2 114.5 120.2
Луксембург2) 97.99 102.75 97.17 100.49 98.29 100.84 99.74 98.65 100.37 99.47 99.24 99.531/2)
Малта1) 97.14 95.12 91.77 95.85 98.28 90.8 91.35 97.85 92.65 91.63 94.28 94.36
Полска 114.7 111.8 114.5 113.4 113.9 114.7 112.8 113.5 114.6 113.2 114.5 114.8
Португалија 96.1 94.8 95.3 94.9 90.9 97.1 94.5 94.2 95.3 96.9 92.6 94.6
Романија 123.5 122.7 126.6 125.6 127.1 125.8 129.2 128.2 127.5 124.1 127.5 128.11)
Словенија1) 99.1 101.8 99.1 98.6 100.7 100.7 100.2 101.9 103.6 100.5 100.2 102.6
Словачка 123 121.4 122.7 123.4 123.1 123.8 124.3 125.1 125.1 125.9 125.3 126.7
Унгарија 108.3 106.5 109.9 111.2 111.8 114.3 113.5 115.5 116.9 110.2 113.1 110.1
Финска 95.6 95.4 92.3 92.5 93.5 93.4 93.2 92.9 93.5 93.1 94 94.1
Франција 99.5 98.8 98.3 98.4 98 97.9 96.5 97.9 98.3 98.2 98.2 97.3
Холандија1) 100 97.8 96 94.8 93.8 97.4 99 96.8 97.3 98.2 96.5 95.6
Хрватска 93.4 90.9 95.8 93 94.3 91.4 91.5 90.5 92.3 88.5 92.6 92.8
Чешка република 107.51 108.29 107.82 109.56 109.99 110.43 108.94 109.38 110.05 105.96 111.24 110.65
Шведска 97.4 96.5 96.1 97.3 95 96.2 92.9 94.5 93.6 93.4 92.6 93.2
Шпанија1) 90.73 90.82 90.87 91.5 90.97 92.34 91.59 90.79 90.86 90.85 91.6 91.24
Република Македонија3) 108.3 108.2 111.6 111 110.6 111.7 114.3 112.1 113.8 109.1 ... ...
Турција 119.5 119.2 120.4 119.8 119.2 120.4 119.2 119.7 121.9 120.1 122.7 120.5
… = не се располага со податоци
1) Претходни податоци
2) Процена на Евростат
1/2) Претходни податоци и процена на Евростат
2/3) проценети и претходни податоци
3) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата teiis080 
Последно ажурирање: 16.12.2014
Датум на симнување на податоците: 18.12.2014