Очекувано траење на животот, жени
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ЕУ28 ... 80.9 80.8 81.5 81.5 82 82.21) 82.3 82.6 82.8 83.11) 83.11)
Австрија 81.7 81.7 81.5 82.1 82.2 82.8 83.1 83.3 83.2 83.5 83.8 83.6
Белгија 81.2 81.2 81.1 81.9 81.9 82.3 82.6 82.6 82.8 83 83.31) 83.1
Бугарија 75.4 75.5 75.9 76.2 76.2 76.3 76.61) 77 77.4 77.4 77.8 77.9
Велика Британија 80.5 80.61) 80.5 81.1 81.3 81.6 81.8 81.8 82.4 82.6 83 82.8
Германија 81.4 81.3 81.3 81.9 82 82.4 82.7 82.7 82.8 83 83.2 83.3
Грција 81.6 81.7 81.8 82 82.3 82.6 82.5 83 83.3 83.3 83.6 83.4
Данска 79.3 79.4 79.8 80.2 80.5 80.7 80.6 81 81.1 81.4 81.9 82.1
Естонија 76.5 77.2 77.2 78 78.2 78.6 78.9 79.5 80.3 80.8 81.3 81.5
Ирска 79.9 80.4 80.7 81.1 81.3 81.7 82.1 82.4 82.7 83.1 83 83.2
Италија 83.2 83.2 82.8 83.7 83.6 84.1 84.2 84.2 84.3 84.7 84.8 84.8
Кипар 81.4 81 81.2 81.8 80.8 82 82.1 82.9 83.5 83.9 83.1 83.4
Латвија ... 75.8 75.7 76 76.3 76.1 76.2 77.5 77.7 78 78.8 78.9
Литванија 77.4 77.4 77.7 77.7 77.4 77.1 77.2 77.6 78.7 78.9 79.3 79.6
Луксембург 80.7 81.5 80.8 82.4 82.3 81.9 82.2 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8
Малта 81.2 81.3 80.8 81.2 81.4 82 82.2 82.3 82.7 83.6 83 83
Полска 78.4 78.8 78.8 79.2 79.3 79.7 79.8 80 80.1 80.7 81.11) 81.1
Португалија 80.7 80.8 80.8 81.8 81.5 82.5 82.5 82.7 82.8 83.2 83.8 83.6
Романија 74.9 74.7 75.1 75.5 75.7 76.2 76.9 77.2 77.4 77.5 78.2 78.1
Словенија 80.4 80.5 80.3 80.8 80.9 82 82 82.6 82.7 83.1 83.3 83.3
Словачка 77.7 77.7 77.7 78 78.1 78.4 78.4 79 79.1 79.3 79.8 79.9
Унгарија 76.7 76.7 76.7 77.2 77.2 77.8 77.8 78.3 78.4 78.6 78.7 78.71)
Финска 81.7 81.6 81.9 82.5 82.5 83.1 83.1 83.3 83.5 83.5 83.8 83.7
Франција 83 83 82.7 83.8 83.8 84.5 84.8 84.8 85 85.3 85.7 85.4
Холандија 80.8 80.7 81 81.5 81.7 82 82.5 82.5 82.9 83 83.1 83
Хрватска 78.1 78.3 78.1 78.8 78.8 79.3 79.2 79.7 79.7 79.9 80.4 80.6
Чешка република 78.5 78.7 78.6 79.1 79.2 79.9 80.2 80.5 80.5 80.9 81.1 81.2
Шведска 82.2 82.1 82.5 82.8 82.9 83.1 83.1 83.3 83.5 83.6 83.8 83.6
Шпанија 83.2 83.3 83 83.7 83.6 84.4 84.4 84.6 85 85.5 85.6 85.5
Република Македонија2) 76.1 75.6 75.7 75.8 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77.2 77.2 76.9
Исланд 83.2 82.5 82.5 83.2 83.5 82.9 83.4 83.3 83.8 84.1 84.1 84.3
Црна Гора 76.1 75.6 75.7 75.8 75.9 76.2 75.9 76.5 76.7 77 77.1 77.2
Србија 75 75 75.1 75.5 75.6 76.1 76.5 76.6 76.7 77 77.21) 77.5
Турција ... ... ... ... ... ... ... ... 78.8 79.4 79.8 80.5
… = не се располага со податоци
1) Прекин во серијата
2) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tps00025
Последно ажурирање: 18.12.2014
Датум на симнување на податоците: 19.12.2014