Општ владин дефицит / суфицит
Процент од БДП
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 ... ... ... ... ... ... ... ... -6.4 -4.5 -4.2 -3.2
Австрија -1.3 -1.7 -4.8 -2.5 -2.5 -1.3 -1.5 -5.3 -4.5 -2.6 -2.3 -1.5
Белгија 0.1 -1.8 -0.2 -2.6 0.3 0 -1.1 -5.5 -4 -3.9 -4.1 -2.9
Бугарија -1.2 -0.4 1.8 1 1.8 1.1 1.6 -4.2 -3.2 -2 -0.5 -1.2
Велика Британија -2 -3.4 -3.6 -3.5 -2.9 -3 -5.1 -10.8 -9.6 -7.6 -8.3 -5.8
Германија -3.9 -4.1 -3.7 -3.3 -1.5 0.3 0 -3 -4.1 -0.9 0.1 0.1
Грција ... ... ... ... -6.1 -6.7 -9.9 -15.2 -11.1 -10.1 -8.6 -12.2
Данска 0 -0.1 2.1 5 5 5 3.2 -2.8 -2.7 -2.1 -3.9 -0.7
Естонија ... ... ... ... ... ... ... ... 0.2 1 -0.3 -0.5
Ирска -0.3 0.4 1.4 1.6 2.8 0.2 -7 -13.9 -32.4 -12.6 -8 -5.7
Италија -3.1 -3.4 -3.6 -4.2 -3.6 -1.5 -2.7 -5.3 -4.2 -3.5 -3 -2.8
Кипар -4.1 -6 -3.8 -2.2 -1.1 3.2 0.9 -5.6 -4.8 -5.8 -5.8 -4.9
Латвија -2.2 -1.6 -1 -0.4 -0.6 -0.6 -4 -8.9 -8.2 -3.4 -0.8 -0.9
Литванија ... ... -1.5 -0.5 -0.4 -1 -3.3 -9.3 -6.9 -9 -3.2 -2.6
Луксембург 2.3 0.6 -1 0.2 1.4 4.2 3.3 -0.5 -0.6 0.3 0.1 0.6
Малта -5.4 -9.1 -4.4 -2.7 -2.6 -2.3 -4.2 -3.3 -3.3 -2.6 -3.7 -2.7
Полска ... ... ... ... ... ... ... ... -7.6 -4.9 -3.7 -4
Португалија -3.3 -4.4 -6.2 -6.2 -4.3 -3 -3.8 -9.8 -11.2 -7.4 -5.5 -4.9
Романија -2 -1.5 -1.2 -1.2 -2.2 -2.9 -5.6 -8.9 -6.6 -5.5 -3 -2.2
Словенија -2.4 -2.6 -2.2 -1.5 -1.3 -0.1 -1.8 -6.1 -5.7 -6.2 -3.7 -14.6
Словачка -8.1 -2.7 -2.3 -2.9 -3.6 -1.9 -2.4 -7.9 -7.5 -4.1 -4.2 -2.6
Унгарија -8.9 -7.2 -6.4 -7.9 -9.4 -5.1 -3.7 -4.6 -4.5 -5.5 -2.3 -2.4
Финска 4.1 2.4 2.2 2.6 3.9 5.1 4.2 -2.5 -2.6 -1 -2.1 -2.4
Франција -3.1 -3.9 -3.5 -3.2 -2.3 -2.5 -3.2 -7.2 -6.8 -5.1 -4.9 -4.1
Холандија -2.1 -3 -1.8 -0.3 0.2 0.2 0.2 -5.5 -5 -4.3 -4 -2.3
Хрватска -4.5 -4.6 -5.1 -3.7 -3.3 -2.5 -2.7 -5.9 -6 -7.7 -5.6 -5.2
Чешка република -6.3 -6.4 -2.7 -3.1 -2.3 -0.7 -2.1 -5.5 -4.4 -2.9 -4 -1.3
Шведска -1.5 -1.3 0.3 1.8 2.2 3.3 2 -0.7 0 -0.1 -0.9 -1.3
Шпанија -0.4 -0.4 0 1.2 2.2 2 -4.4 -11 -9.4 -9.4 -10.3 -6.8
Република Македонија1) ... ... ... 0.2 -0.5 0.6 -0.9 -2.6 -2.4 -2.5 -3.8 -3.9
… = не се располага со податоци
1) Извор: Министерство за финансии; податоците се однесуваат за Буџет на РМ (Централен Буџет)
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата teina200
Последно ажурирање: 18.12.2014
Датум на симнување на податоците: 19.12.2014