ќпшта стапка на наталитет
Живородени на 1000 жители
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 10.3 10.3 10.4 10.4 10.6 10.71) 10.9 10.8 10.7 10.41) 10.4 102/3)
Австрија 9.7 9.5 9.7 9.5 9.4 9.2 9.3 9.2 9.4 9.3 9.4 9.4
Белгија 10.9 11 11.3 11.4 11.6 11.7 11.9 11.8 11.9 11.61) 11.5 11.23)
Бугарија 8.5 8.6 9 9.2 9.6 101) 10.4 10.9 10.2 9.6 9.5 9.2
Велика Британија 11.3 11.7 11.9 12 12.3 12.6 12.9 12.7 12.9 12.8 12.8 12.23)
Германија 8.7 8.6 8.6 8.3 8.2 8.3 8.3 8.1 8.3 8.1 8.4 8.52)
Грција 9.4 9.5 9.6 9.7 10.1 10 10.6 10.5 10.3 9.6 9 8.52/3
Данска 11.9 12 12 11.9 12 11.7 11.8 11.4 11.4 10.6 10.4 10
Естонија 9.4 9.5 10.3 10.6 11 11.8 12 11.8 11.9 11.1 10.6 10.3
Ирска 15.4 15.4 15.2 14.8 15.3 16.2 16.7 16.7 16.5 16.2 15.7 153)
Италија 9.4 9.5 9.8 9.6 9.6 9.7 9.8 9.6 9.5 9.2 9 8.5
Кипар 11.1 11.3 11.4 11.2 11.6 11.2 11.7 11.9 11.8 11.3 11.8 10.83)
Латвија 8.7 9.2 9.1 9.8 10.3 10.9 11.2 10.3 9.4 9.1 9.8 10.2
Литванија 8.6 8.8 8.8 8.9 9.1 9.3 9.9 10.2 9.9 10 10.2 10.1
Луксембург 12 11.7 11.9 11.5 11.7 11.4 11.5 11.3 11.6 10.9 11.31) 11.3
Малта 9.9 10.2 9.7 9.6 9.3 9.3 9.8 9.8 9.4 10 9.8 9.5
Полска 9.3 9.2 9.3 9.5 9.8 10.2 10.9 10.9 10.8 10.11) 10 9.6
Португалија 11 10.8 10.4 10.4 10 9.7 9.9 9.4 9.6 9.2 8.5 7.92)
Романија 9.7 9.8 10.1 10.4 10.4 10.3 10.8 10.9 10.5 9.7 10 8.83)
Словенија 8.8 8.7 9 9.1 9.4 9.8 10.81) 10.7 10.9 10.7 10.7 10.2
Словачка 9.5 9.6 10 10.1 10 10.1 10.7 11.4 11.2 11.3 10.3 10.1
Унгарија 9.5 9.3 9.4 9.7 9.9 9.7 9.9 9.6 9 8.8 9.11) 9.23)
Финска 10.7 10.9 11 11 11.2 11.1 11.2 11.3 11.4 11.1 11 10.7
Франција 12.9 12.8 12.8 12.8 13.1 12.8 12.9 12.8 12.9 12.7 12.6 12.32/3)
Холандија 12.5 12.3 11.9 11.5 11.3 11.1 11.2 11.2 11.1 10.8 10.5 10.2
Хрватска 9.3 9.2 9.4 9.9 9.6 9.7 10.1 10.4 10.1 9.6 9.8 9.43)
Чешка република 9.1 9.2 9.6 10 10.3 11.1 11.5 11.3 11.2 10.4 10.3 10.2
Шведска 10.7 11.1 11.2 11.2 11.7 11.7 11.9 12 12.3 11.8 11.9 11.8
Шпанија 10.1 10.4 10.6 10.6 10.8 10.9 11.3 10.6 10.4 10.1 9.7 9.13)
Република Македонија4) 13.7 13.3 11.5 11 11.1 11.1 11.2 11.5 11.8 11.1 11.4 11.2
Албанија 14.7 15.1 13.8 12.6 10.9 10.5 11.4 ... ... ... ... 12.32)
Исланд 14.1 14.3 14.5 14.4 14.5 14.6 15.2 15.8 15.4 14.1 14.1 13.4
Србија 10.4 10.6 10.5 9.7 9.6 9.2 9.4 9.6 9.4 9.11) 9.3 9.2
Турција 19.7 19.4 19.1 18.9 18.7 18.1 17.8 17.5 16.9 16.7 17 16.8
Црна Гора 13.7 13.5 12.6 11.8 12.1 12.5 13.1 13.7 12 11.6 12 123)
Е = не се располага со податоци
1) Прекин во серијата
2) Проценети податоци
3) Претходни податоци
2/3) проценети и претходни податоци
4) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tps00112
Последно ажурирање: 28.11.2014
Датум на симнување на податоците: 17.12.2014