e ,
Процентуална промена во однос на претходниот период
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 ... 1.8 2.7 2.8 2.7 3.7 1.7 1.1 1.1 2.1 1.7 3 2.8 0 -4.8 1.7 1.4 -0.7 -0.1
Австрија 2.5 2.3 2.2 3.7 3.3 3.4 0.5 1.2 0.4 1.9 1.7 3.1 3.4 1.1 -4.1 1.5 2.5 0.4 -0.2
Белгија 22.6 1.2 3.5 1.7 3.3 3.4 0.5 0.9 0.4 2.8 1.2 2 2.1 0.2 -3.5 1.5 0.9 -0.8 -0.3
Бугарија ... -8.6 -1 5.6 2.5 6.3 7.5 5.2 6.4 7.3 6.9 6.8 7 6.7 -5 1.1 4.4 1.2 1.4
Велика Британија 3.2 3.2 4.1 3.3 2.6 4 1.8 1.9 3.5 2.7 2.6 2.2 2.7 -1.4 -5.8 0.9 0.4 -1.2 1.1
Германија 1.4 0.5 1.5 1.9 1.8 2.9 1.3 -0.2 -0.4 1.2 0.7 3.8 3.4 1.3 -4.9 4.2 3.3 0.5 0.2
Грција ... 1.6 3 2.8 3 4.1 3.9 3.1 5.6 4 1.9 5.2 3.2 -0.42) -3.12) -4.72) -6.92) -6.72) ...
Данска 2.6 2.2 2.7 1.8 2.2 3.2 0.3 0.1 0.1 2.1 2.1 3.1 1.2 -1.4 -6.2 0.9 0.7 -0.7 0
Естонија 8.7 7.6 13.3 7.8 0.7 10.5 6.6 6.7 8.5 6.6 9.2 10.4 7.5 -4 -14 3.3 8.7 4.5 2.2
Ирска ... 9 10.2 7.4 9.8 9.2 3.4 3.6 2 2.4 3.7 2.8 1.9 -4.2 -7.3 -1.5 1.8 -0.1 -0.6
Италија 2.9 1.1 1.8 1.4 1.4 3.6 1.8 0.1 -0.8 0.7 0.2 1.6 0.9 -1.9 -6.1 1.2 0.1 -2.7 -2.1
Кипар ... 0.2 0.9 3.7 3.7 3.9 2.9 1 0.6 2.9 2.4 2.4 2.9 1 -4.5 -1.3 -2.1 -3.9 -5.8
Латвија 0.8 5.2 10.7 6.6 3.7 6.4 8.7 8.4 8.7 10 11.3 12 10.9 -1.7 -16.3 0.8 7.3 6.5 5.1
Литванија ... 6 8.9 8.4 -0.3 4.4 7.6 7.7 11.2 8.6 9.6 9.5 11.1 4 -13.9 3.7 8.5 5.1 4.4
Луксембург ... 0.3 4.6 5.1 6.9 7 1.4 3 0.4 3 3.6 3.3 4.9 -2.5 -7.3 1.2 -0.4 -2.4 -0.4
Унгарија ... 0.3 3.3 4.3 3.5 4.5 4 4.8 4.1 5 4.2 4.1 0.3 1.1 -6.6 1.3 1.9 -1.2 1.4
Малта ... ... ... ... ... ... -0.8 1.7 0.1 -0.9 2.9 2.2 3.7 3.2 -3.5 3.8 1 0.3 1.9
Полска ... 6.2 7.1 5 4.6 4.3 1.2 1.5 4 5.4 3.7 6.3 6.8 5.1 1.5 2.9 4.5 2 1.6
Португалија ... 3.4 4.1 4.7 3.6 3.4 1.3 0 -1.6 1 0.3 1.1 2.1 -0.1 -3 1.9 -1.1 -2.8 -0.5
Романија ... 3.5 -4.6 -1.9 -0.2 2.5 5.8 8.6 5.7 9.1 4.8 8.5 7.9 9.2 -5.8 -0.6 2.8 1 3.9
Словенија 7.4 3.6 5.1 3.7 5.3 4 2.8 3.7 2.9 4.4 3.8 5.5 6.4 3.21) -8.8 0.9 0.5 -2.7 -1.2
Словачка 7.5 6.7 4.3 4.2 -0.1 1.3 3.9 4.6 4.8 5 6.6 8.3 10.4 5.6 -5.1 4.2 3.6 1.6 0.8
Франција 1.7 0.7 1.8 3 2.8 3 1.1 0.2 0.2 1.8 1.1 1.8 1.7 -0.6 -3.6 1.2 1.5 -0.5 -0.3
Финска 3.6 3.2 5.9 4.8 3.7 5.1 2.1 1.6 1.8 3.8 2.6 4 4.9 -0.2 -9 2.9 2.3 -1.5 -1.8
Холандија 2.6 3 3.7 3.3 4 3.2 1.2 -0.6 -0.1 1.9 1.8 3.2 3.7 1.4 -4.2 1 0.5 -1.6 -1.1
Хрватска ... 10.1 4.7 3.6 -2.2 6.7 3.3 8.1 5.4 4.1 4.2 4.9 5.1 2.1 -6.8 -2 0.1 -1.9 -0.5
Чешка република 6.3 4.7 -0.7 -0.2 1.8 4.3 3.6 2.4 3.8 4.7 6.5 6.7 5.2 2 -5.1 2.2 2 -1.1 -1
Шведска 3.4 1.5 2.7 4.1 4.6 4.3 1 2.2 2 3.8 2.7 3.7 2.6 -1.4 -5.8 5.7 2.2 0.2 0.8
Шпанија 4.8 2.3 3.6 4.1 4.2 4.2 2.5 1.2 1.4 1.6 1.9 2.5 1.6 -0.7 -4.5 -0.5 -0.1 -1.7 -0.7
Република Македонија2) ... ... ... 2.8 3.8 3.8 -3.5 2) 2.2 1.9 4.4 4.5 5 6.3 5.3 -0.5 3.1 2.2 -0.6 2.5*
Исланд -0.4 4.2 4.1 5.2 2.8 2.9 2.5 -0.7 1.8 6.6 6 1.8 3.6 -1.3 -6.5 -3.7 2.3 0.9 2.3
Србија ... ... ... ... ... ... ... 4.4 2.8 9.6 5.7 4 5.8 4.3 -3.1 1.4 2.4 -1 ...
Турција 5.5 5.4 5.9 3.1 -4.7 5.3 -7 4.8 3.9 8 7.1 5.6 3.4 -0.6 -6.1 7.6 ... ... ...
= не се располага со податоци
1) Прекин во серијата
2) Претходен податок
3) Проценет податок
4) Извор: Државен завод за статистика
* За периодот 2001-2013, податоците се според ЕСС 2010
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата  tsdec100
Последно ажурирање: 18.12.2014
Датум на симнување на податоците: 19.12.2014