Население на возраст од 0 до 14 години во (%)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 16.8 16.6 16.4 16.2 16 15.81) 15.7 15.7 15.7 15.61) 15.61) 15.6
Австрија 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.6 14.4
Белгија 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.9 16.9 171) 17 17
Бугарија 15 14.6 14.2 13.8 13.6 13.21) 13.1 13.1 13.2 13.2 13.4 13.6
Велика Британија 18.7 18.5 18.3 18.1 18 17.8 17.7 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6
Германија 15.3 15 14.7 14.5 14.1 13.9 13.7 13.6 13.5 13.4 13.2 13.1
Грција 15.2 15.1 14.9 14.8 14.7 14.6 14.5 14.6 14.6 14.6 14.7 14.7
Данска 18.7 18.8 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18.3 18.1 17.9 17.7 17.4
Естонија 16.9 16.4 15.8 15.4 15 14.9 14.8 14.9 15.1 15.3 15.5 15.7
Ирска 21.2 21 20.9 20.7 20.5 20.3 20.4 20.6 21 21.3 21.6 21.9
Италија 14.2 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14 14
Кипар 21.5 21 20.4 19.9 19.4 18.9 18.2 17.7 17.2 16.8 16.5 16.4
Латвија 16.7 16.1 15.5 15 14.5 14.2 14 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4
Литванија 19 18.2 17.6 17.1 16.6 16 15.5 15.1 15 14.9 14.8 14.7
Луксембург 18.9 18.8 18.7 18.6 18.4 18.3 18.2 18 17.7 17.6 17.11) 17
Малта 19.2 18.7 18.2 17.6 17.1 16.6 16.1 15.6 15.3 15 14.8 14.6
Полска 18.4 17.8 17.2 16.7 16.2 15.8 15.5 15.3 15.2 15.21) 15.1 15
Португалија 16.2 16.1 16 16 15.9 15.7 15.6 15.4 15.3 15.1 14.9 14.8
Романија 17.7 16.9 16.3 15.8 15.5 15.3 15.2 15.2 15.2 15.3 15.2 15.7
Словенија 15.4 15 14.6 14.4 14.1 14 13.91) 14 14 14.2 14.3 14.5
Словачка 18.7 18.1 17.6 17.1 16.7 16.2 15.9 15.6 15.5 15.4 15.4 15.4
Унгарија 16.3 16.1 15.9 15.6 15.4 15.2 15 14.9 14.7 14.6 14.51) 14.4
Финска 17.9 17.8 17.6 17.5 17.3 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 16.5 16.4
Франција 19 18.9 18.8 18.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6
Холандија 18.6 18.6 18.5 18.5 18.3 18.1 17.9 17.7 17.6 17.5 17.3 17.2
Хрватска 16.6 16.4 16.1 15.9 15.8 15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.1 14.9
Чешка република 15.9 15.6 15.2 14.9 14.6 14.4 14.2 14.2 14.3 14.5 14.7 14.8
Шведска 18.2 18 17.8 17.6 17.3 17 16.8 16.7 16.6 16.6 16.7 16.9
Шпанија 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 14.8 14.9 15 15.1 15.2
Република Македонија2) 21.6 21 20.5 20 19.5 18.9 18.5 18.1 17.7 17.5 17.2 16.9
Албанија ... ... 27.3 26.5 25.7 24.9 ... ... ... ... ... ...
Исланд 23.1 22.9 22.6 22.3 21.8 21.3 20.9 20.8 20.9 20.9 20.7 20.7
Србија 16.1 16 15.9 15.8 15.7 15.6 15.4 15.3 15.2 14.41) 14.4 14.4
Турција 29.6 29.3 29 28.6 28.3 ... 26.4 26.3 26 25.6 25.3 24.9
Црна Гора ... 21.1 20.8 20.5 20.1 19.8 19.5 19.4 19.61) 19.2 18.9 18.7
… = не се располага со податоци
1) Прекин во серијата
2) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tps00010
Последно ажурирање: 28.11.2014
Датум на симнување на податоците: 17.12.2014