Население на возраст од 80 и повеќе години во (%)
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЕУ28 3.6 3.8 3.9 4 4.1 4.31) 4.4 4.5 4.7 4.81) 4.91) 5.1
Австрија 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5
Белгија 3.8 4 4.1 4.3 4.4 4.6 4.7 4.8 4.9 51) 5.2 5.3
Бугарија 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.51) 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.3
Велика Британија 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7
Германија 3.9 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 5 5.1 5.3 5.4 5.4
Грција 3.4 3.5 3.6 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7
Данска 4 4 4 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2
Естонија 2.7 2.8 3 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7
Ирска 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9
Италија 4.4 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.6 5.8 6 6.2 6.3
Кипар 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Латвија 2.6 2.7 2.9 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.3 4.5 4.7
Литванија 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.8
Луксембург 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.91) 3.9
Малта 2.6 2.7 2.7 2.9 3 3.1 3.2 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7
Полска 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.41) 3.6 3.7
Португалија 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.2 4.3 4.5 4.6 4.9 5.1 5.3
Романија 2 2.1 2.3 2.5 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8
Словенија 2.5 2.7 2.9 3 3.2 3.4 3.61) 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5
Словачка 2 2.1 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 3
Унгарија 2.9 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 41) 4.1
Финска 3.5 3.6 3.7 3.9 4 4.2 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5
Франција 4 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6
Холандија 3.3 3.4 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 4 4.1 4.2
Хрватска 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.3
Чешка република 2.6 2.7 2.9 3 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
Шведска 5.2 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2
Шпанија 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5
Република Македонија2) 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.1
Албанија ... ... 1.3 1.3 1.4 1.4 ... ... ... ... ... ...
Исланд 2.8 2.9 3 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Србија 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3 3.2 3.4 3.41) 3.6 3.8
Турција ... ... ... ... ... ... 1.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Црна Гора ... 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.2 2.111) 2.4 2.5 2.6
… = не се располага со податоци
1) Прекин во серијата
2) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tps00010
Последно ажурирање: 28.11.2014
Датум на симнување на податоците: 17.12.2014