+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Цени

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за трошоци на животот, 2018 (Ц_Т.ЖИВОТ) 26.09.2019
Угостителски услуги (Ц.31) 22.06.2020
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015 (Ц.41) Преземи 24.01.2017
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно (Ц.41) 25.06.2020
Месечен извештај за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2015 (Ц.41ДОМА) Преземи 24.01.2017
Продажни цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар (Ц.ДОМА) 25.06.2020
Месечен извештај за извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари), 2015 (Ц.ИЗВОЗ) Преземи 24.01.2017
Извозни цени (Продажни цени на производителите на индустриски производи на странски пазари) (Ц.ИЗВОЗ) 25.06.2020
Цени на мало и трошоци на животот, 2015 (Ц.М-Т.Ж) Преземи 23.01.2017
Цени на угостителските услуги, 2015 (ЦЕ.31) Преземи 23.01.2017
Цени на станови (ГРАД.Ц.СТА) 25.06.2020
Трошоци во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување, 2015 (Т.ГРАД) Преземи 25.01.2017
Трошоци во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување (Т.ГРАД) 25.06.2020
Месечен извештај за откуп на земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители, 2015 (ТРГ.31) Преземи 25.01.2017
Откуп на земјоделски производи од индивидуалните земјоделски производители (ТРГ.31) 07.07.2020
продажба на земјоделски производи од сопствено производство на деловните субјекти и земјоделските задруги (ТРГ.33)  
Производители на земјоделски производи (ЗЕЦ.Ц.А) 25.06.2020
Цени на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството (ЗЕ.Ц.И) 25.06.2020
Месечен извештај за продажба на земјоделски производи, 2015 (ЗЕ.ТРГ.33) Преземи 25.01.2017
Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи, 2015 (ЗЕМ.ЦЕНИ.А) Преземи 25.01.2017
Месечен извештај за цените на репродукциониот материјал, средствата за работа и услугите извршени во земјоделството, 2015 (ЗЕМ.ЦЕНИ.И) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика