+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Сточарство

НазивЛинкДатум
Годишен извештај за ловот, 2015 (ЛОВ.11) Преземи 25.01.2017
Лов (ЛОВ.11) 07.07.2020
Рибарство и аквакултура (одгледување на риба) (РИБ.11) 07.07.2020
Број на добитокот во индувидуалните земјоделски стопанства (ЗЕ.51.2) 07.07.2020
Сточарство (за сопствен добиток) (ЗЕ.51.2А) 07.07.2020
Анкета за бројната состојба на добитокот во индивидуалните домаќинства, 2015 (ЗЕ.512) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за сточарство, 2015 (ЗЕ.512A) Преземи 25.01.2017
Месечен извештај за заклан добиток во кланица, 2015 (ЗЕ.52) Преземи 25.01.2017
Заклан добиток и живина во кланици (ЗЕ.52) 07.07.2020
Годишен извештај за слатководно рибарство, 2015 (ЗЕ.62) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика