+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ЕСМС) е структура од референтни метаподатоци поделена на главни концепти и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. ЕСМС структурата е насочена кон документирање на методологиите, аспектите на квалитетот и статистичките производни процеси воопшто, сите тие на ниво на статистичко истражување.

Овие концепти се креирани според упaтствата на SDMX стандардите (Стандарди за размена на статистички податоци и метаподатоци). ESMS структурата е во согласност со Кодексот за
  Архива на референтни метаподатоци
работа на европската статистика.

Област:

НазивЕСМС 1.0ЕСМС 2.0Датум
Статистичко истражување за трошоци на животот, 2018 (Ц_Т.ЖИВОТ) Преземи 26.09.2019
Анкета за користење на времето, 2015 (АКВ) Преземи 23.01.2017
Анкета за потрошувачката на домаќинствата, 2015 (АПД) Преземи 23.01.2017
Анкета за потрошувачка на енергенти во домаќинствата, 2014 (АПЕД) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2015 (АПУЖ) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2017 (АПУЖ) Преземи 27.03.2019
Анкета за работната сила, 2017 (АРС) Преземи 27.03.2019
Анкета за работната сила, 2015 (АРС) Преземи 09.02.2017
Анкета за слободни работни места, 2015 (АСРМ) Преземи 23.01.2017
Анкета за структурата на заработувачката, 2014 (АСЗ) Преземи 09.02.2017
Бизнис демографија на претпријатија, 2014 (БДЕМ) Преземи 23.01.2017
Бизнис демографија на претпријатија (БДЕМ) Преземи 10.07.2020
БДП според производниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ПП) Преземи 26.01.2017
БДП според производниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПП.3) Преземи 25.01.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (BDP.PT) Преземи 09.02.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПT.3) Преземи 25.01.2017
Бруто-домашен производ според расходниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.TП) Преземи 26.01.2017
БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТП.3) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ТТ) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТТ.3) Преземи 09.02.2017
Угостителски услуги (Ц.31) Преземи 22.06.2020
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно (Ц.41) Преземи 25.06.2020
Продажни цени на производителите на индустриски производи, вкупно, 2015 (Ц.41) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, 2015 (Ц.41ДОМА) Преземи 24.01.2017
Продажни цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар (Ц.ДОМА) Преземи 25.06.2020
12345678910...
 
 
 
 


© Државен завод за статистика