+A   |  -A
ïïï: 2275 | âââ: 89736
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Методолошки објаснувања

Методолошко објаснување за соопштението:


Анкета за образование на возрасни лица


Цел на Анкетата

Целта на Анкетата за образование на возрасни лица е да се приберат податоци за образовните активности во процесот на формалното, неформалното и информалното образование на лицата од 18 до 69 години, во согласност со меѓународните стандарди и препораки (Евростат).

Единици на набљудување

Единици на набљудување во Анкетата се лицата на возраст од 18 до 69 години за кои треба да се приберат информации од секое домаќинство за два члена на посочената возраст.


Стапка на лица кои учествуваат во образование и обука - учество на лицата на возраст од 18 до 69 години во формално и неформално образование.

Формалното образование е образование кое е во согласност со законите за образование во земјата (закони за основно, средно или високо образование), и e институционализирано образование како редовно и вонредно. За да се вклучи во регуларното (формално) образование, образовната активност треба да води кон квалификација призната од националната власт и да биде дел од хиерархиски структурираната скала на образование и обука, т.е. дел од образовниот систем на земјата, а со завршувањето на определен степен на образование, лицето се здобива со свидетелство, диплома или друг вид на сертификат.

Неформалното образование е институционализирано образование (се изведува во работнички универзитети, училишта за странски јазици, за компјутери, музика, танци, тоа вклучува и учество на семинари, конференции, работилници и сл.), се изведува со помош на професионално квалификувани наставници или предавачи и образовна програма и кое придонесува за зголемување на знаењата на индивидуата, но е надвор од редовниот образовен систем.

Информалното учење е намерно, но помалку организирано и структурирано од формалното и неформалното образование (не е институционализирано). Може да вклучува активности за учење во семејството, на работното место и во секојдневниот живот на секое лице (на пр., пребарување на интернет за поправка на некој апарат во домаќинството, следење на документарни емисии, читање списанија, книги, посета на музеи...и сл.).
Последно ажурирање: 30.08.2023

 
Претходни методолошки објаснувањаДатум
Преземи 18.05.2017
  

  Соопштенија
 
 
  Последно соопштение© Државен завод за статистика