Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Магистри на науки и специјалисти

25.03.2024   Магистри на науки и специјалисти, 2023 година
27.03.2023   Магистри на науки и специјалисти, 2022 година
25.03.2022   Магистри на науки и специјалисти, 2021 година
25.03.2021   Магистри на науки и специјалисти, 2020
25.03.2020   Магистри на науки и специјалисти, 2019
25.03.2019   Магистри на науки и специјалисти, 2018 година
23.03.2018   Магистри на науки и специјалисти, 2017 година
23.03.2017   Магистри на науки и специјалисти, 2016
23.03.2016   Магистри на науки и специјалисти, 2015
23.03.2015   Магистри на науки и специјалисти, 2014 година
20.03.2014   Магистри на науки и специјалисти, 2013 година
20.03.2013   Магистри на науки и специјалисти, 2012 година
15.03.2012   Магистри на науки и специјалисти, 2011 година
16.05.2011   Магистри на науки и специјалисти, 2010 година
15.03.2010   Во 2009 година, 425 лица го стекнале звањето магистер на науки и специјалист


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука

Основни и средни училишта на почетокот на учебната година
Основни и средни училишта на крајот на учебната година
Магистри на науки и специјалисти
Доктори на науки
Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи
Дипломирани студенти на високите школи и факултетите
Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи
Иновативни деловни субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Континуирана професионална обука во деловните субјекти - АКПО5


© Државен завод за статистика